คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิสัยทัศน์ (Vision) "ผู้นำทางสังคมศาสตร์บูรณาการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม"
หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป งานบริหาร หลักสูตร วิทยานิพนธ์ ศิษย์เก่า งานวิจัย การประชุมวิชาการ


สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษา

ประธานหลักสูตร : รศ.ดร.วริยา ชินวรรโณ


ชื่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษา
Master of Arts Programme in Ethical Studies

ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จริยศาสตร์ศึกษา) Master of Arts (Ethical Studies)
ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) M.A. (Ethical Studies)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล


ปรัชญาของหลักสูตร

     เป็นที่ทราบกันแล้วว่า ในสังคมปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะในประเทศพัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนาก็ตามการศึกษามีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ ความคิด ทักษะ และทัศนคติของประชาชนในสังคมนั้น ๆ เพื่อให้ประชาชนรู้จักตนเอง รู้จักชีวิต รู้จักโลก และสังคมที่ตนอยู่ได้ดีขึ้น และในขณะเดียวกันก็นำความรู้ที่ตนได้นั้นมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตน ตลอดจนคุณภาพของสังคมที่ตนอยู่ให้ดีขึ้น

     จริงอยู่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยเสริมสร้างสังคมให้วิวัฒนาการไปได้อย่างรวดเร็ว แต่นอกเหนือจากความเจริญงอกงามทางวัตถุ ซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยสร้างสรรค์ให้แล้วประชาชนในสังคมสมควรได้รับการพัฒนาทางจิตใจควบคู่ไปด้วย วิวัฒนาการของสังคมจึงจะสมบูรณ์เต็มที่ การพัฒนาทางจิตใจนั้นจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อประชาชนได้รับการศึกษาในเรื่องคุณค่าต่าง ๆ ที่มนุษย์ยึดมาประพฤติปฏิบัติ กล่าวคือประชาชนในสังคมได้รู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของสังคมของตน รู้ว่าอะไรคือชีวิตที่ดีสำหรับมนุษย์ อะไรคือสิ่งที่มนุษย์ควรปฏิบัติ อะไรคือคุณค่าที่ถูกต้อง นั่นคือ ในทุกสังคมมีการศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมหรือวิชาจริยศึกษา เพื่อสร้างสังคมที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพและคุณธรรมให้เกิดขึ้น

     สถาบันการศึกษาไม่ว่าจะระดับใด ถือเป็นภาระหน้าที่หลักในการที่จะต้องจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นส่วน “ต่อยอด” การศึกษาให้สมบูรณ์และพัฒนาคนให้เป็น “บัณฑิต” สมดังความหมาย สมควรได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาจริยศาสตร์ศึกษาในการพัฒนาสังคม ภาควิชามนุษยศาสตร์จึงมีความประสงค์จะเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาขึ้น โดยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านจริยศาสตร์ศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตนักวิชาการทางด้านจริยศาสตร์ศึกษา โดยมุ่งเน้นให้มีความรู้ความสามารถ ดังนี้

- เพื่อให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษา เพื่อจะเป็นนักวิชาการทางด้านจริยศาสตร์ศึกษาอย่างแท้จริง
- เพื่อให้มีความรู้ทางด้านการวิจัยที่มิใช่ด้านทฤษฎีอย่างเดียว หากแต่จะนำเอาปัญหาทางด้านจริยธรรมของมนุษย์ในสังคมมาวิเคราะห์ด้วย เพราะใน ปัจจุบันยังมีงานวิจัยทางด้านจริยศาสตร์ศึกษาโดยตรงน้อยมาก
- เพื่อสามารถนำเอาวิชาการทางด้านจริยศาสตร์ศึกษาไปสอนและฝึกอบรมตามสถาบันต่าง ๆ

Faculty of Social Sciences and Humanities
Mahidol University, Salaya,
Butthamonthon, NakornPathom 73170
Tel. 0-2800-2840-70 Fax 0-2441-9738
 
 

 

 
 
 
Thailand Web Stat

Home | About us | Contact us | About Mahidol University | Link
คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.02-8002840-60 Email:shwww@mahidol.ac.th