คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิสัยทัศน์ (Vision) "ผู้นำทางสังคมศาสตร์บูรณาการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม"
หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป งานบริหาร หลักสูตร วิทยานิพนธ์ ศิษย์เก่า งานวิจัย การประชุมวิชาการ


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ)

โครงการร่วมระหว่างคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้เซ็นบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) กับศูนย์พุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี

                                _____________

 

วันศุกร์ที่ 19กพ. 2553 ที่ผ่านมา รศ.ดร.วริยา ชินวรรโณ  คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding)   ร่วมกับ ศ.ดร.ไมเคิล ซิมแมร์มันน์  (Prof Dr Michael Zimmermann)   ผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยฮัมบวร์กในประเทศเยอรมนีเพื่อความร่วมมือกันระหว่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต      สาขาพุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ)ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และวิทยาลัย

ศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  อันมีผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารและศูนย์พุทธศาสนศึกษา   มหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก   (Zentrum  für  Buddhismuskundeder Universität Hamburg) ในประเทศเยอรมนี

 

ศ.ดร.ไมเคิล ซอมแมร์มันน์  กล่าวว่าศูนย์พุทธศาสนศึกษา    มหาวิทยาลัยฮัมบวร์กและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อย่างน้อยที่สุดสองประเด็นกล่าวคือ    
1.ทั้งครูอาจารย์และนักศึกษาสนใจทำวิจัยพระพุทธศาสนาจากต้นฉบับคัมภีร์ที่บันทึกด้วยภาษาบาลี สันสกฤตจีนหรือทิเบตโดยตรงเหมือนกัน    2.ทั้งสองสนับสนุนให้มีการทำวิจัยพระพุทธศาสนากับปัญหาสังคม

ปัจจุบันหรือศาสตร์สมัยใหม่แต่ผู้ทำวิจัยต้องสามารถอ่านต้นฉบับคัมภีร์ภาษาบาลี สันสกฤต   ทิเบตหรือจีนได้ด้วยตนเองเมื่ออ้างพุทธวจนะหรือคำสอนของพระพุทธศาสนาเหมือนกัน    ทั้งนี้ เพื่อให้การวิจัยคำ

สอนพระพุทธศาสนามีความแม่นยำและรอบคอบยิ่งขึ้น  การร่วมมือกันดังกล่าวจะกระทำกันในสามประเด็นหลักกล่าวคือ 
      1.ทำวิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์
      2.แลกเปลี่ยนครูอาจารย์หรือไปมาหาสู่กันระหว่างคณาจารย์  
      3.แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน

 

ปัจจุบัน ศูนย์พุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก     มีคณาจารย์ราว 20ท่านและมีนักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี   โทและเอก ประมาณ 50ท่าน  โดยคณาจารย์และนักศึกษาเหล่านี้      ทำวิจัยทั้งในด้านพระไตรปิฎกบาลี พระไตรปิฎกภาษาจีน วรรณคดีสันสกฤตทางพระพุทธศาสนา ฝ่ายสันสกฤตและพระพุทธศาสนาวัชรยานในภาษาทิเบต    และนักศึกษาแต่ละคนต้องชำนาญในภาษาบันทึกคัมภีร์พระพุทธศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างน้อย เหมือนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยมหิดล(แถวนั่ง)รศ.ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดีและศ.ดร.ไมเคิล ซิมแมร์มันน์

   (แถวยืน)ดร.มัทเทีย สาลวินี, ดร.เทพรัตน์ พิมลเสถียร, ผศ.วิภาดา อังสุมาลิน, ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์, ดร.คลอดิโอ จิกุซซา

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

1.เวปไซต์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ)มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.sh.mahidol.ac.th/bodhi

2.เวปไซต์ศูนย์พุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี

 http://www.buddhismuskunde.uni-hamburg.de/

 
 

 

 
 
 
Thailand Web Stat

Home | About us | Contact us | About Mahidol University | Link
คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.02-8002840-60 Email:shwww@mahidol.ac.th