คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิสัยทัศน์ (Vision) "ผู้นำทางสังคมศาสตร์บูรณาการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม"
หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป งานบริหาร หลักสูตร วิทยานิพนธ์ ศิษย์เก่า งานวิจัย การประชุมวิชาการ


การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔


 

 

การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการร่วมระหว่างภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และเครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet–Social Inequity Reduction Network : สช. สวรส. สวส. สสส. และ IHPP)
ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯหลักการและเหตุผล การจัดประชุมทางวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพเป็นกระบวนการในการเร่งการสร้างและเผยแพร่ความรู้ใหม่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและสุขภาพ เพื่อตอบสนองเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นปัญญาของแผ่นดินในเรื่องสุขภาพแบบองค์รวม ดังนั้นการประชุมวิชาการจะเป็นเงื่อนไขที่เร่งให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ในปัจจุบัน และผู้ที่สนใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและสังคมได้ผลิตความรู้และนามาเสนอแลกเปลี่ยนเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในที่สุด การจัดประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพเป็นเครื่องมือในการสร้างชุมชนทางวิชาการที่รักหรือใส่ใจในความสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและสุขภาพได้เข้ามาร่วมกันสร้างความรู้และความเชี่ยวชาญ (Specialization) เพื่อให้เกิดความเป็นวิชาชีพ (Professionalization) เป็นที่ฟูมฟักชุมชนทางวิชาการให้เป็นปึกแผ่นที่อาจพัฒนาเป็นกลุ่มทางวิชาชีพ (Professional group) ได้ในอนาคต การจัดประชุมวิชาการนี้เป็นการดำเนินการต่อยอดแนวความคิดใหม่ในการพัฒนาสุขภาพขององค์การอนามัยโลกที่ให้ความสาคัญกับบทบาทของสังคมที่มีต่อสุขภาพมากขึ้น โดยที่ประชุมสมัชชาสุขภาพขององค์การอนามัยโลกได้ยอมรับแนวความคิดเรื่องความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ (Health inequity) และปัจจัยสังคมกาหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health) เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ และเป็นการกระทาตามภารกิจที่ประเทศไทยได้ลงนามยอมรับหรือยอมรับแนวคิดนี้กับสมัชชาองค์การอนามัยโลก ดังนั้นการประชุมวิชาการนี้จึงเป็นเครื่องมือของการส่งเสริมการดาเนินนโยบายตามแนวคิดปัจจัยสังคมกาหนดสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของคนในประเทศไทยผ่านความเป็นธรรมทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสังคมต่อไป ผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวัตน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับการศึกษา โลกาภิวัตน์ถือเป็นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social transformation) ที่เกิดขึ้นในระยะนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและลึกซึ้งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน กระบวนการโลกา ภิวัตน์ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนคนที่ลึกลงไปในตัวตน ทรัพยากร ความคิดและวัฒนธรรมในหลายช่องทางการคมนาคมสื่อสารมาก การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบในทุกด้านไม่เฉพาะต่อด้านเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม รวมถึงเรื่องสุขภาพด้วยแต่กระบวนการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบยังไม่เป็นที่เข้าใจชัดเจนมากนักที่จาเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้มีการศึกษาอย่างจริงจัง ๒

โครงการความร่วมมือ
ระหว่างภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet – Social Inequity Reduction Network) ซึ่งประกอบด้วยภาคีองค์กรหลัก ๕ องค์กร ได้แก่ ๑) สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ๒) สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ๓) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ๔) สถาบันวิจัยสังคมจุฬาฯ (สวส.) และ ๕) สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเกื้อหนุนการขับเคลื่อนสุขภาวะทางสังคม

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เรื่องสังคมศาสตร์สุขภาพให้เติบโตเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้น โดยการประชุมนี้จะทาให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ในปัจจุบัน และผู้ที่สนใจทั้งในมหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการอิสระที่สนใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและสังคม ได้นาเสนอแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการกัน

๒. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผู้ที่สนใจเรื่องความสัมพันธ์ทางสังคมและสุขภาพ และพัฒนาต่อเนื่องทุกปีจนกลายเป็นสถาบันทางสังคมด้านสุขภาพและสังคมที่สาคัญในอนาคต

๓. เพื่อเป็นจุดส่งออกความรู้ด้านสังคมและสุขภาพสู่สังคม ที่สาคัญเพื่อปิดช่องว่างของความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

ระยะเวลาและสถานที่
วันที่ ๒๗ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

แนวคิดหลักของการประชุม (Main theme) ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพและปัจจัยสังคมกาหนดสุขภาพ (Health inequity and social determinants of health)

แนวคิดรอง (Sub-theme)
Globalization and health inequity หัวข้อย่อยของการประชุม (อาจปรับและเพิ่มได้ภายหลังตามความเหมาะสม)
๑. Globalization, violence, reproductive right and sexual right

๒. Globalization and emerging and re-emerging diseases/illnesses including stress or mental illnesses and drug addiction

๓. Globalization and marginalized groups (disable persons, migrant workers, people lived with chronic illness including HIV)

๔. Globalization and health service systems including private sector and pharmaceutical industry

๕. Globalization and other topics


DOWNLOAD รายละเอียด
 
 

 

 
 
 
Thailand Web Stat

Home | About us | Contact us | About Mahidol University | Link
คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.02-8002840-60 Email:shwww@mahidol.ac.th