คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิสัยทัศน์ (Vision) "ผู้นำทางสังคมศาสตร์บูรณาการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม"
หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป งานบริหาร หลักสูตร วิทยานิพนธ์ ศิษย์เก่า งานวิจัย การประชุมวิชาการ


จัดประชุมสัมมนาวิชาการทางพระพุทธศาสนา เรื่อง "พระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


โครงการประชุมสัมมนาวิชาการทางพระพุทธศาสนา เรื่อง "พระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ) ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการทางพระพุทธศาสนา เรื่อง "พระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" ในวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพ

 

Download รายละเอียด : 1.bochure Buddhism Studies.pdf
                                  2.Buddhism Studies.pdf

 
 

 

 
 
 
Thailand Web Stat

Home | About us | Contact us | About Mahidol University | Link
คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.02-8002840-60 Email:shwww@mahidol.ac.th