คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิสัยทัศน์ (Vision) "ผู้นำทางสังคมศาสตร์บูรณาการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม"
หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป งานบริหาร หลักสูตร วิทยานิพนธ์ ศิษย์เก่า งานวิจัย การประชุมวิชาการ


โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคิดเชิงบวกโครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรคิดเชิงบวกเพื่อบรรลุสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ รุ่นที่ 1 

(Positive Thinking for Achieving Service Excellence)

โดย

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล

ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

ณ  ห้องปิ่นเกล้า โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

------------------------------------------------------------

 

หลักการและเหตุผล

 
Download  รายละเอียดโครงการที่นี่                การบริการ (Service) เป็นพฤติกรรมที่มีเกิดขึ้นในทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชน เป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่ โดยเฉพาะองค์กรทางด้านการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยที่มีการให้บริการต่อนักศึกษาและบุคลากรต่าง ๆ ทางการศึกษา ซึ่งการบริการถือเป็นพฤติกรรมที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรนั้น ๆ

          ความเป็นเลิศด้านบริการ (Service Excellence) ขององค์กรหรือสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และมหาวิทยาลัย ย่อมจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร สร้างความประทับใจให้กับบุคคลต่าง ๆ ที่มารับบริการ และสร้างสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือมหาวิทยาลัยด้วยกัน อย่างไรก็ตามความเป็นเลิศด้านบริการ สามารถพัฒนาได้ด้วยความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ซึ่งเป็นแนวทางในการฝึกฝนให้เกิดทักษะในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เมื่อได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีแนวคิดเชิงบวก รวมถึงการปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อลดความขัดแย้งในการบริการ ทำให้เกิดการพัฒนาการบริการและนำไปสู่การปฏิบัติในการทำงานประจำของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และองค์กรอื่น ๆ ที่ให้บริการ  และพัฒนาจนเป็นนิสัยประจำตัวบุคคลได้ และถือว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร (Tool of Organization Development) ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

 
                   จากเหตุผลดังกล่าว สาขาวิชาเวชระเบียน มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคิดเชิงบวกเพื่อบรรลุสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ขึ้นโดยเริ่มในปี 2553 เป็น รุ่นที่ 1 ขึ้น ในอันจะเป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้การบริหารองค์กรประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต

 


 
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเสริมสร้างแนวคิด เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ในเรื่องแนวคิดเชิงบวก
 2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริการ ของสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัย และองค์กรอื่น ๆ ที่มีการให้บริการบุคคลภายนอก
 3. เพื่อพัฒนาสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และมหาวิทยาลัย ให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านบริการ

 
กลุ่มเป้าหมาย
1. แพทย์ พยาบาล ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
2. อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย
3. บุคลากรด้านเวชระเบียน ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสังกัด มหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงอื่น ๆ  และโรงพยาบาลเอกชน
4. บุคลากรด้านการแพทย์ ที่มีหน้าที่ให้บริการ
5. คณะกรรมการเวชระเบียน หรือบุคลากรด้านการแพทย์ อื่น ๆ ที่สนใจ
 
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
 60 คนต่อรุ่น

 
สถานที่การฝึกอบรม
 ห้องปิ่นเกล้า โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า  เขตบางพลัด กทม.

 
วิธีการฝึกอบรม
1. การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ์จากวิทยากร
2. การอภิปรายเป็นคณะโดยมีวิทยากรนำ
3. การทบทวนความเข้าใจในแนวคิดด้วยกรณีศึกษาที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้
4. การฝึกปฏิบัติโดยใช้การเรียนแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการดำเนินกิจกรรมนำโดยวิทยากรกลุ่ม

 
ระยะเวลา   3  วัน  (รุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่  21-23 กุมภาพันธ์ 2554 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.–16.00 น.)
 
ค่าลงทะเบียน คนละ 5,000 บาท


 


 
ประโยชน์ที่จะได้รับ

 

 


1.    ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องแนวคิดเชิงบวก ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการให้บริการ

 
2.   ผู้เข้ารับการอบรมได้แนวทางในการปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อลดความขัดแย้งในการบริการ

 
3.    ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานบริการ (Service Quality Improvement) ที่ประยุกต์ใช้กับ หน่วยงานที่ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานเวชระเบียน และหน่วยงานที่ให้บริการทางการศึกษาต่าง ๆ

 
4.     เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข และส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน และขีดความสามารถในการให้บริการในมหาวิทยาลัยของบุคลากรที่ให้บริการต่อนักศึกษาและบุคลากรต่าง ๆ ในทางการศึกษาอันจะยังผลดีต่อการศึกษาโดยรวม

 

 

 

 

 


คณะวิทยากร

 

 


1.             รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ                 มหาวิทยาลัยมหิดล

 
2.             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกายรัตน์ สุขุมาลชาติ              มหาวิทยาลัยมหิดล

 
3.             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทร์ พลอยแหวน                        มหาวิทยาลัยมหิดล

 
4.             อาจารย์ ดร.แสงเทียน อยู่เถา                                  มหาวิทยาลัยมหิดล

 
5.             อาจารย์อรรถพล กาญจนพงษ์พร                             มหาวิทยาลัยมหิดล

 
6.             อาจารย์ ดร.ฐิตารีย์ ศิริศรีศรชัย                                มหาวิทยาลัยมหิดล

 
7.             อาจารย์ ดร.เสรี วรพงษ์                                          มหาวิทยาลัยมหิดล

 
8.             อาจารย์เทพรัตน์ พิมลเสถียร                                   มหาวิทยาลัยมหิดล

 
9.             อาจารย์ ดร.จิตรลดา อมรวัฒนา                               มหาวิทยาลัยมหิดล

 
10.         อาจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล                                มหาวิทยาลัยมหิดล

 


 
และคณาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                  

 

 


ผู้ประสานงานหลัก

 


 
                        1. คุณศศิธร ลบล้ำเลิศ               email : shsll@mahidol.ac.th    

 
                                หมายเลขโทรศัพท์            02-8002840-78 ต่อ 1234, 1219

 
                                หมายเลขโทรสาร              02-4419324,  02-4419738

 


 
                        2. คุณภาณุการณ์ คงเวียง          email : shpkv@mahidol.ac.th

 
                                 หมายเลขโทรศัพท์             02-8002840-78 ต่อ 1263

 
                                หมายเลขโทรสาร               02-4419324,  02-4419738

 


 


 


 
การประเมินผล

 


 
1.             ผู้รับผิดชอบโครงการสังเกตการณ์ระหว่างการอบรมเพื่อประเมินการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรม

 
2.             ผู้เข้ารับการอบรมตอบแบบประเมินผลโครงการหลังเสร็จสิ้นการอบรม

 
3.             ผลการปฏิบัติงานระหว่างอบรม

 
4.             การนำเสนอผลงานของผู้เข้าอบรม

 


 


   
โครงการอบรมคิดเชิงบวกเพื่อบรรลุสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ รุ่น 1-2554
และหนังสือตอบรับการเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

กำหนดการรุ่นที่1 การคิดเชิงบวกเพื่อบรรลุสู่ความเป็นเลิศ 21-23 กพ 54

 
 

 

 
 
 
Thailand Web Stat

Home | About us | Contact us | About Mahidol University | Link
คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.02-8002840-60 Email:shwww@mahidol.ac.th