ภาษาไทย | English
ข้อมูลทั่วไป งานบริหาร หลักสูตร วิทยานิพนธ์ ศิษย์เก่า งานวิจัย การประชุมวิชาการ

 


หน่วยงานภายใน   

โครงการจัดฝึกอบร มเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารงานเวชระเบียน รุ่นที่ 1

โครงการจัดฝึกอบร มเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรนักบริหารงานเวชระเบียน รุ่นที่ 1 

: ยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ภาควิชาสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2552

ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

 

หัวข้อการฝึกอบรม 

 

วันที่ 1

 

วันที่ 2 

 

วันที่ 3 

 

การบริหารงานเวชระเบียน และการพัฒนาคุณภาพงานบริการด้านเวชระเบียน

 

(Medical Record Management and Service Quality Improvement)

 

 

การวางแผนกลยุทธ์งานด้านเวชระเบียน

 

(Strategic Planning)

 

 

การพัฒนาคุณภาพงานด้านเวชระเบียน ข้อมูลข่าวสาร สถิติ งานวิจัย และองค์กรวิชาชีพ

 

 

การอภิปรายเป็นคณะ

 

·        ระบบงานเวชระเบียนในประเทศไทย

 

·        ระบบงานเวชสารสนเทศในประเทศไทย

 

·        การประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในงานเวชระเบียน และงานให้รหัสโรค

 

·        เทคโนโลยีเวชระเบียน

 

·        ความก้าวหน้าของงานเวชระเบียนและงานที่เกี่ยวข้อง

 

·        กฎหมายคอมพิวเตอร์ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 

 

การอภิปรายเป็นคณะ

 

·        หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์

 

·        การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

·        การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในบริบทของงานเวชระเบียน และโรงพยาบาล

 

·        การยกร่างยุทธศาสตร์

 

·        การนำแผนสู่การปฏิบัติ

 

·        การเขียนโครงการเชิงยุทธ์

 

·        การกำหนดตัวชี้วัด

 

·        การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

 

การอภิปรายเป็นคณะ

 

·        เวชสถิติ

 

·        การวิจัยทางการแพทย์

 

·        การปรับการทำงานประจำวันด้านเวชระเบียนและงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นงานวิจัย (R2R)

 

·        การพัฒนางานด้านการตีพิมพ์งานวิจัยด้านเวชระเบียน

 

·        การพัฒนาองค์กรวิชาชีพด้านเวชระเบียน

 

·        การสร้างเครือข่ายงานวิชาการด้านเวชระเบียน

 

 

การอภิปรายเป็นคณะ

 

·        แนวคิดการพัฒนาคุณภาพงานบริการ

 

·        แนวทางการพัฒนาคุณภาพงานบริการ

 

·        ความเข้าใจต่อความต้องการของผู้รับบริการ

 

·        การขับเคลื่อนการทำงานโดยยึดหลักความพึงพอใจผู้รับบริการ

 

·        การพัฒนากระบวนการทำงาน

 

·        การประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาคุณภาพงานบริการ

 

** แบ่งกลุ่ม ให้งานสำหรับนำเสนอวันที่ 2

 

 

การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม

 

·        วิเคราะห์สภาพแวดล้อม

 

·        ยกร่างยุทธศาสตร์และการกำหนดกลยุทธ์หลักกำหนดตัวชี้วัด

 

·        เขียนโครงการเพื่อตอบสนองกลยุทธ์หลักและยุทธศาสตร์

 

·        ร่วมกันเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานบริการ (งานของวันที่ 1 นำเสนอพร้อมกับงานวันที่ 2)

 

 

การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม

 

·        ร่วมกันเสนอแนวทางในการพัฒนาเวชสถิติและงานวิจัยทางการแพทย์

 

·        ร่วมกันเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานด้านเวชระเบียน

 

·        ร่วมกันเสนอแนวทางในการพัฒนาองค์กรวิชาชีพด้านเวชระเบียน

 

ระยะเวลา   3  วัน  ค่าลงทะเบียน คนละ 4,000 บาท

 

การฝึกอบรมดังกล่าวไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมจากต้นสังกัด

download โครงการและใบสมัครได้ที่นี่ 

 

ผู้ประสานงานหลัก

1.    คุณเกศริน ธาริเทียน ๐๘๖-๘๖๙-๖๒๔๘

2.    คุณศศิธร ลบล้ำเลิศ ๐๘๔-๑๓๓-๘๓๙๑

หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๘๐๐-๒๘๔๐-๗๘ ต่อ ๑๒๓๔, ๑๒๑๙

หมายเลขโทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๓๒๔, ๐-๒๔๔๑-๙๗๓๘ 

 


เอกสารและแบบฟอร์ม
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือ ตำรา
ศูนย์วิจัยและตำรา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ฐานข้อมูลบุคลากร
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
กระดานข่าวสาร
อินทราเน็ต
 webmail.mahidol.ac.th
Map and Direction
Faculty Information
   Home | About us | Contact us | About Mahidol University | Link