ภาษาไทย | English
ข้อมูลทั่วไป งานบริหาร หลักสูตร วิทยานิพนธ์ ศิษย์เก่า งานวิจัย การประชุมวิชาการ

 


หน่วยงานภายใน   


วุฒินันท์ กันทะเตียน


การศึกษา

ปริญญาตรี เปรียญธรรม ๙ ประโยค ภาษาบาลี ปีที่จบ 2535
สถาบัน การศึกษาคณะสงฆ์ไทย กระทรวงศึกษาธิการ
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ปีที่จบ 2538
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาโท ศาสนาเปรียบเทียบ ปีที่จบ 2541
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก พระพุทธศาสนา ปีที่จบ 2552
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดาวน์โหลด CV   cv_20140106035211.pdf


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและแบบฟอร์ม
ห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์
หนังสือ/ตำรา/คู่มือ
ศูนย์วิจัยและตำรา
รายงานผลการ ปฏิบัติงาน
ฐานข้อมูล บุคลากร
ฐานข้อมูลศิษย์ เก่า
กระดานข่าวสาร
อินทราเน็ต
 webmail.mahidol.ac.th
Map and Direction
Faculty Information
   Home | About us | Contact us | About Mahidol University | Link