ภาษาไทย | English
ข้อมูลทั่วไป งานบริหาร หลักสูตร วิทยานิพนธ์ ศิษย์เก่า งานวิจัย การประชุมวิชาการ

 


หน่วยงานภายใน   


สักดิ์สิวรรณ ทรงสิริวรกุล


การศึกษา

พ.ศ.2551 สำเร็จการศึกษาปริญญาโท วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คม.)สาขา วิจัยการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2544 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.)สาขา การประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

งานวิจัย

ผลงานวิทยานิพนธ์
การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาการบริการให้การปรึกษาของครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา (ปี 2551)

การเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
“ครูกับการวิจัยและเครือข่ายวิจัยการศึกษา” ของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (สาขาการศึกษา) คุรุสภา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ภายใต้โครงการเครือข่ายวิจัยการศึกษา กรุงเทพมหานคร (ปี 2550)

ความเชี่ยวชาญ

1. การสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และโครงงานวิทยาศาสตร์)
2. การวิจัยด้านการศึกษา / การวิจัยชั้นเรียน
3. วิธีวิทยาการวิจัย (การวิจัยเชิงปริมาณ / การวิจัยเชิงคุณภาพ / การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น / การวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง / การวิจัยเชิงธรรมชาติ)
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ SPSS, LISREL และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ดาวน์โหลด CV   cv_20100311113440.pdf


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและแบบฟอร์ม
ห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์
หนังสือ/ตำรา/คู่มือ
ศูนย์วิจัยและตำรา
รายงานผลการ ปฏิบัติงาน
ฐานข้อมูล บุคลากร
ฐานข้อมูลศิษย์ เก่า
กระดานข่าวสาร
อินทราเน็ต
 webmail.mahidol.ac.th
Map and Direction
Faculty Information
   Home | About us | Contact us | About Mahidol University | Link