Loading...
หน้าแรก 2018-09-12T15:42:34+00:00

การจัดการความรู้ SHKM :

โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร

ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

การจัดการความรู้ SHKM :

โครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรสำหรับบุคลากรใหม่.

รายงานการถอดบทเรียน

การศึกษาดูงาน :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชุมถอดบทเรียน / SHKM    ครั้งที่1/2560

ถอดบทเรียน “SAR”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อเสริมสร้างการบริหารประสิทธิผลการปฏิบัติงาน