Loading...
หน้าแรก 2018-12-07T10:24:44+00:00

การจัดการความรู้ SHKM :

โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร

ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

การจัดการความรู้ SHKM :

โครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรสำหรับบุคลากรใหม่.

ณ คุ้มแม่น้ำท่าจีน หม่อมไฉไล ลำพญา บางเลน นครปฐม

การศึกษาดูงาน :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล