วารสารวิชาการคณะ


1. วารสารสหศาสตร
รูปปกวารสาร
ชื่อหนังสือวารสาร
ราคาวารสาร
ปีที่ 2 ฉบับที่1-45ฟรี.
ปีที่ 4 ฉบับที่1-47ฟรี.
ปีที่ 4 ฉบับที่2-47ฟรี.
ปีที่ 4 ฉบับพิเศษ 48ฟรี.
ปีที่ 5 ฉบับที่1-48ฟรี.
ปีที่ 5 ฉบับที่2-48ฟรี.
ปีที่ 6 ฉบับที่1-49ฟรี.
ปีที่ 6 ฉบับที่2-49ฟรี.
ปีที่ 7 ฉบับที่2-50ฟรี.
ปีที่ 8 ฉบับที่2-51ฟรี.

link pdf
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1-52200 Bath.

link pdf
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2-52200 Bath.