Loading...

ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

2015-10-19_15_27
Pimpawun_003
Pimpawun_007(1)

ความเป็นมา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2562 โดยชื่อเดิมได้แก่ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2522 ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันมีการเคลื่อนไหว ในประเด็นของงานวิจัยที่ใช้มุมมองทางด้านเพศภาวะเพศวิถี ในการมองประเด็นสุขภาพ โดยเฉพาะสุขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งทำให้ขยายกระบวนทัศน์ในการมองจากการแพทย์และสาธารณสุข ไปเป็นการให้ความสำคัญกับปัจจัยทางด้านสังคมวัฒนธรรม ที่ส่งต่อปัญหาสุขภาพต่างๆ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย ด้านเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ เป็นองค์กรที่เน้นการใช้แนวความคิดเชิงบูรณาการ โดยเฉพาะการใช้ฐานคิดทางด้านเพศภาวะ เพศวิถีในการศึกษาวิจัยประเด็นสุขภาพ เพื่อทำให้สังคมบรรลุถึงสุขภาพและสิทธิทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธ์ และความเสมอภาค และความเป็นธรรม ทั้งนี้โดยทำงานร่วมกันกับเครื่อข่ายของนักวิชาการ นักศึกษาประชาสังคมในภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ เพื่อจะสร้างความรู้ และนำเสนอปัญหาสุขภาพและสิทธิทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์ ความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคทางเพศ

ศูนย์ฯ ให้ความสำคัญกับประเด็นเยาวชน ผู้หญิง SOGI (ประเด็นอัตลักษณ์ทางเพศและรสนิยมทางเพศ) และกลุ่มเปราะบางอื่นๆ ได้แก่ ประชากรย้ายถิ่น เป็นต้น จุดมุ่งหมายขององค์กรคือ การสร้างองค์ความรู้ที่ลุ่มลึกในประเด็นสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่านงานวิจัยสนาม การพัฒนาวิธีวิทยาในการศึกษาเพศภาวะเพศวิถีและสุขภาพ ชี้นำสังคมในเชิงนโยบายและกิจกรรมในระดับชุมชนในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มาจากความรู้จากงานวิจัยเพื่อนำพาสังคมสู่สุขภาวะความเท่าเทียม เสมอภาค และเป็นธรรมทางเพศ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำระดับภูมิภาค ที่ทำหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ เพื่อนำพาสังคมสู่ความเป็นธรรมและมีสุขภาวะ

พันธกิจ

 • สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการ ที่สนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมทางเพศ ส่งเสริมสุขภาวะของสังคมในระดับชาติและนานาชาติ
 • เป็นแหล่งฝึกฝน ฝึกอบรมและบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ นักศึกษาด้าน เพศภาวะ เพศวิถี สุขภาวะทางเพศผ่านการฝึกหัดทำวิจัย ให้ทุนทำวิจัย
 • การสร้างเครือข่ายกับภาควิชาการและประชาสังคมในการร่วมทำวิจัยและขับเคลี่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสุขภาวะและสุขภาวะทางเพศทั้งระดับพื้นที่ ประเทศ และภูมิภาค
 • การพัฒนาความเสมอภาคทางเพศ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน

ภารกิจ

 • มุ่งสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่จะสร้างความเข้าใจด้าน เพศภาวะ เพศวิถี สุขภาวะทางเพศและนำไปสู่ความเสมอภาคทางเพศ และสุขภาวะของคนในสังคมเป็นแหล่งความรู้และผลิตความรู้ด้านเพศภาวะ เพศวิถี สุขภาวะทางเพศผ่านการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ การนำเสนอในการประชุมเวทีระดับนโยบาย และเวทีสาธารณะระดับชาติและนานาชาติ หนังสือ แหล่งข้อมูลออน์ไลน์ และนวัตกรรม
 • เป็นแหล่งฝึกฝน ฝึกอบรมและบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ด้าน เพศภาวะ เพศวิถี สุขภาวะทางเพศผ่านการให้ทุนทำวิจัย นักวิจัยผู้ช่วยและฝึกหัด และสร้างความร่วมมือกับหลักสูตร ในการนำนักศึกษามาเรียนรู้กระบวนการทำงานวิจัย อาจารย์รุ่นใหม่ และ post doctoral fellow เป็นต้น
 • มุ่งสร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมจากเครือข่ายกับภาควิชาการและประชาสังคม ในรูปแบบคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน ความร่วมมือในกระบวนการทำวิจัย การสร้า’ศักยภาพให้กับนักวิจัยชุมชน การคืนข้อมูลสู่ชุมชนและร่วมกันขับเคลื่อนสังคมสู่การเปลี่ยนแปลง
 • มุ่งสร้างความเสมอภาคทางเพศ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน โดยใช้หลักคิดสิทธิมนุษยชนในการรับสมัครบุคลากร สนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างเท่าเทียม เสริมพลังและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ความเชี่ยวชาญการวิจัย/การอบรม

 • สุขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์
 • HIV / AIDS
 • ความรุนแรงบนพื้นฐานเพศภาวะ สถานศึกษา และบนพื้นที่ออนไลน์
 • การจัดบริการสุขภาพที่มีความละเอียดอ่อนในมิติเพศภาวะ
 • สุขภาพข้ามพรมแดน
 • สารเสพติด
 • สิทธิและความหลากหลายทางเพศ

ส่วนในระดับชาติ

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission : OBEC)
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat university)
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiangmai university)
 • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, มหาวิทยาลัยมหิดล (Institute for Population and Social Research, Mahidol University)
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University)

เครือข่ายในการทำงานระดับนานาชาติกับองค์กรต่าง ๆ

 • Yale University
 • University of Amsterdam,The Netherland
 • Center of Excellence in Research on AIDS, University of Malaya, Malaysia
 • University of Health Sciences, Laos PDR
 • Ewha Women University, Korea
 • ARROW, Malaysia