Loading...
25Sep

การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review)

Systematic workshop002-01

การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review)การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review)

จัดโดยหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ ภายใต้พันธกิจการพัฒนางานวิจัยและบุคลากรให้เป็นเลิศด้านการวิจัย มีวิธีคิดที่เป็นระบบ และสามารถทำการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่เป็นธรรมได้ และด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายการวิจัยจากต่างประเทศคือ Maastricht University Netherlands จึงได้เกิดโครงการความร่วมมือการจัดอบรมโดยมีผู้เชี่ยวชาญในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานด้านการวิจัยดังนั้นเพื่อให้เกิดการบรรลุพันธกิจด้านการวิจัยดังกล่าวบรรลุผลจึงดำเยิยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อสอลถามที่ 024419515 หรือ 024419184
Email: mudjalin@gmail.com

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำวิจัยและงานของตนเองได้2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์ในทำงานวิจัย และบทความทางวิชาการประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1. ช่วยให้ทีมวิจัยเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเขียนรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมวิจัย และสามารถเขียนรายงานการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ได้ภายหลังการอบรมผู้เข้าร่วมอบรม ทีมวิจัย จำนวน 5 คนนักศึกษาหรือบุคลลากรที่สนใจ จำนวน 20 คนรวม 25 คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวัน เวลา และสถานที่ วันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากร Mart Van Dijk (Maastricht University Netherlands)

*****************

การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review)
วันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561   ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

08.30 น. ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น. ความสำคัญของการทบทวนวรรณกรรม

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น. แบ่งกลุ่มและฝึกปฎิบัติ systematic review *

 

อาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 14.30 น.****************************************

ภาพกิจกรรม

เอกสารประกอบการอบรม

WorkshopMA1_Page_01
WorkshopMA-2_Page_01
Categories: CHPS Activities

Tagged: 2018