Loading...
28Feb

การนำเสนอผลการวิจัยโครงการการพัฒนานักสื่อสารด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะรู้เท่าทันสื่อในการลดปัญหาความรุนแรงบนพื้นที่ออนไลน์ในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คุณณัฐรัชต์ สาเมาะ หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม ได้เข้าร่วมนำเสนอผลการวิจัยโครงการ “การพัฒนานักสื่อสารด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะรู้เท่าทันสื่อในการลดปัญหาความรุนแรงบนพื้นที่ออนไลน์ในโรงเรียน” ในเวทีคืนผลงานวิจัยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สู่การขับเคลื่อนสังคม”ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน เพื่อนำเสนอผลจากการวิจัยในโครงการและร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการวิจัยกับภาคีเครือข่ายที่เป็นนักวิจัย นักวิชาการด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และรับฟังความคิดเห็นเพื่อต่อยอดงานวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเวทีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถอดบทเรียนจากการวิจัย และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสื่อเพื่อการเรียนรู้ พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นำไปสู่การมีนิเวศสื่อที่ดี พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวผ่านความร่วมมือของภาคีเครือข่ายนักวิชาการและภาคประชาสังคม

Categories: CHPS Activities

Tagged: 2019


Sign Up our Newsletter

Sign Up our newsletter today to get notify about latest updates !