Loading...
28Feb

การประชุมระดับพื้นที่เพื่อชี้แจงโครงการและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน

เมื่อวันที่ 11 – 16 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ทีมวิจัยนำโดย ศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล ภายใต้โครงการ “การพัฒนาต้นแบบสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่พรมแดนเพื่อส่งเสริมทักษะรู้เท่าทันสื่อในการลดปัญหาความรุนแรงบนพื้นที่ออนไลน์” ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงโครงการกับทางตัวแทนระดับพื้นที่ได้ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน โรงพยาบาลเขมราฐ เสี่ยวสุขภาพอำเภอเขมราฐ โดยได้มีการร่วมวางแผนการดำเนินงานและทำความเข้าใจถึงเป้าหมายของโครงการร่วมกัน นอกจากนั้นยังได้เข้าพบผอ. โรงเรียนและผู้ประสานงานอย่างเป็นทางการในการชี้แจงโครงการและนำเสนอแผนการดำเนินงานที่จะมีกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา และโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ซึ่งทางโรงเรียนและภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่มีความเข้าใจและพร้อมที่จะดำเนินโครงการวิจัยร่วมกันต่อไป ซึ่งกิจกรรมแรกจะเป็นกิจกรรมการศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงบนโลกออนไลน์ในโรงเรียนผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม และการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง

Categories: CHPS Activities

Tagged: 2019


Sign Up our Newsletter

Sign Up our newsletter today to get notify about latest updates !