{:}{:th}

กำหนดการ
โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา
ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพ

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.30 น. ชมวีดีทัศน์แนะนำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กล่าวรายงานการดำเนินโครงการฯ

โดย อาจารย์ ดร. ธเนศ เกษศิลป์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกอบรมและบริการวิชาการ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กล่าวเปิดการสัมมนาโครงการฯ
มอบของที่ระลึกแก่องค์กรสนับสนุน และองค์กรร่วมจัดโครงการฯ
ส่งมอบสัญลักษณ์ให้เจ้าภาพในปี 2563 (ถ่ายภาพที่ระลึก)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง
คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

09.30 – 10.30 น. ปาฐกถา: ทิศทางการศึกษาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ ในยุคประเทศไทย 4.0
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. เสวนา: สถานะ บทบาท และอนาคตของสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ ในยุคประเทศไทย 4.0 และการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.

นำเสนอ: วิทยานิพนธ์ดีเด่น
โดย การคัดเลือกผลงานผู้เข้าร่วม จากภาคีเครือข่ายโครงการฯ 16 มหาวิทยาลัย

14.00 – 14.15 น. รับประทานอาหารว่าง
14.15 – 17.00 น. ประชุมห้องย่อย พร้อมมอบเกียรติบัตร
ประชุมเครือข่าย 16 สถาบัน

หมายเหตุ กำหนดการโครงการอาจมีการปรับเปลี่ยน

{:}