สำหรับผู้นำเสนอ

1. การเตรียมไฟล์นำเสนอ
 • ฟ้อนต์ Angsana UPC, Cordia UPC, Times New Roman
 • โปรแกรมที่ใช้นำเสนอ PowerPoint Presentation (นามสกุล .ppt)
 • ให้ทำไฟล์สำรอง โดยการแปลงไฟล์เป็น Adobe Acrobat (นามสกุล .pdf)
 • ถ้าท่านไม่สามารถแปลงไฟล์เป็น .pdf ผู้จัดได้เตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านที่โต๊ะรับบทความ
2. การส่งไฟล์นำเสนอ
 • ส่งไฟล์ในวันงาน ที่โต๊ะรับบทความ เวลา 8.30-10.00 น. (หน้าห้องอัมรินทร์ ชั้น 3 ใกล้โต๊ะลงทะเบียน)
 • กรณีที่ท่านมาไม่ทันเวลารับบทความ ท่านสามารถไปส่งไฟล์ได้ที่ห้องตามรายชื่อการนำเสนอบทความในกำหนดการ
 • เจ้าหน้าที่ผู้รับไฟล์บทความของท่านนำเสนอที่โต๊ะรับบทความ คือ คุณไอซ์ (098-105-5258) หรือ คุณตุ้ย (092-016-3442)
3. การขอเปลี่ยนเวลานำเสนอ
 • ผู้นำเสนอแจ้งกับประธานผู้วิพากษ์ประจำห้องย่อยด้วยตนเอง
 • การเปลี่ยนแปลงผู้นำเสนอให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานผู้วิพากษ์ประจำห้องย่อย
4. การรับใบประกาศนียบัตรเป็นผู้นำเสนอบทความในงานสัมมนาฯ
 • ผู้นำเสนอจะได้รับเมื่อจบการนำเสนอของท่าน
 • ประธานผู้วิพากษ์ และผู้วิพากษ์ ประจำห้องย่อยเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรกับผู้นำเสนอโดยตรง
 • ใบประกาศนียบัตรนี้ สามารถใช้เป็นเอกสารขอจบการศึกษาได้
5. การใช้ใบประกาศนียบัตรเพื่อขอจบการศึกษา
 • ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและระเบียบของแต่ละสถาบัน
 • ผู้นำเสนอที่ต้องการใช้เพื่อขอจบการศึกษา จะต้องติดต่อสอบถามกับสถาบันของท่านเองโดยตรง
6. ห้องย่อยนำเสนอ
 • ห้องย่อยในการนำเสนอทั้งหมดมีจำนวน 5 ห้อง อยู่ที่ชั้น 2 ของโรงแรม (รายละเอียดในเล่มเอกสารการประชุม)

For presenters

1. Preparation of PowerPoint slides
 • Please use one of the following fonts: Angsana UPC, Cordia UPC of Times New Roman.
 • Please save your PowerPoint file in the PPT format.
 • Please make a back-up file by converting your PowerPoint file into the PDF format. In case that, you cannot convert the file, please contact the presentation file submission desk.
2. Submission of the PowerPoint files
 • Please give both of the PPT and the PDF files at the presentation file submission desk between 8.30 and 10.00 a.m. (The desk is in front to Amarin Room on Floor 3 close to the registration desk.)
 • In case that presenters are late on submission, they can submit their presentation files at the presentation room as shown in the schedule.
 • Khun Ice (098-105-5258) or Khun Tui (092-016-3442) are stationed at the presentation file submission desk.
3. Change of Presentation Order
 • Presenters can contact the moderator in the presentation room to ask for a change of order.
 • The moderator has the authority to make a final decision about the change of order.
4. Presentation Certificate
 • Presenters will be given a certificate after presentation.
 • The moderator and discussants will offer certificates to presenters.
 • The certificates can be used as a graduation requirement.
5. Submission of Certification as a Graduation Requirement
 • Graduation requirements vary from one institution to another so that presenters are recommended to directly consult their institutions.
6. Presentation Rooms
 • There are five presentation rooms on Floor 2. (Please see details in the program.)