รับสมัครบทความ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2562
ประกาศผลการพิจารณาบทความ วันที่ 25 เมษายน 2562
ส่งบทความฉบับแก้ไขแล้ว ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562
นำเสนอผลงาน วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

“ผู้นำเสนอบทความ” ลงทะเบียนได้ที่
<<< หรือ https://goo.gl/csgKHd

“ผู้เข้าร่วม” ลงทะเบียนได้ที่ >>>
หรือ https://goo.gl/tNEvd7

รายละเอียดการเขียนบทความ
1. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน
2. บทคัดย่อ ต้องมีทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
3. เนื้อหา ต้องมีความยาวไม่เกิน 7-12 หน้ากระดาษ A4
4. การอ้างอิงรูปแบบ APA
5. รูปแบบอักษร Cordia New, ขนาด 16, ระยะห่างบรรทัด single space

*หมายเหตุ ถ้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ขอตัดสิทธิ์การพิจารณา

ข้อแนะนำในการเขียนบทความ
1. ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้วิจัย, สถาบัน, ปีที่แล้วเสร็จ
2. บทคัดย่อ (ไทยและอังกฤษ): 1) วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา 2) ข้อค้นพบ 3) ข้อเสนอแนะ 4) คำสำคัญ
3. เนื้อหาบทความ: 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) วิธีการศึกษา 4) ข้อค้นพบ 5) ข้ออภิปราย 6) สรุป 7) ข้อเสนอแนะ 8) อ้างอิง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
คุณกนกรัตน์ รีป (เอื้อย) หรือ คุณกฤษณี เสนาเก่า (อ้อ)
โทรศัพท์ 02-800-2840-60 ต่อ 1631, 1645, 1648
อีเมล์ mushcongrad2019@gmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sh.mahidol.ac.th/conference

จัดโดย งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ เครือข่ายมหาวิทยาลัย 16 สถาบัน
สนับสนุนโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

*** เบิกค่าใช้จ่ายค่าเดินทางและค่าที่พักจากหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน ***