ประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
หน้าหลัก หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัคร ติดต่อเรา
 
ปณิธาน "มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาความรู้สู่คุณธรรม"....วิสัยทัศน์(Vision) "เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างสติปัญญาให้แก่สังคม"...

ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
เชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ
เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ
Read more...
กรอบการเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัยเพื่อคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการประจำปี 2556 สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Copyright © 2010 ประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖. All Rights Reserved.
Faculty of Social Sciences and Humanitie, Mahidol University, Salaya Campus, Nakhornpathom 73170 Thailand