ภาควิชาสังคมศาสตร์
หน้าหลัก เกี่ยวกับภาควิชา กล่าวต้อนรับ คณาจารย์และบุคลากร ติดต่อเรา
 
ปณิธาน "มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาความรู้สู่คุณธรรม"....วิสัยทัศน์(Vision) "เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างสติปัญญาให้แก่สังคม"...

วิจัย & บทความ

   

วิจัย & บทความ (Academic  Service)

          คณาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ มีความหลากหลายสาขาทางสังคมศาสตร์ มีศักยภาพทางวิชาการที่เข้มแข็ง และมีเครือข่ายทางวิชาการมาก คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณาจารย์จึงได้รับความไว้วางใจและงบประมาณวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ภาควิชาฯมีแนวปฏิบัติในการพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการวิจัย โดยให้คณาจเก่าเป็นพี่เลี้ยง เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะ

กลไกในการดำเนินการด้านการวิจัยของภาควิชาสังคมศาสตร์
          ภาควิชาสังคมศาสตร์ สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์วิชาฯ ทำงานวิจัย โดยมีระบบและกลไก คือ จัดสรรอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนคณาจารย์ด้านการวิจัย 1 คน คือ นางเกศริน ธารีเทียน ซึ่งทำหน้าที่สืบค้นแหล่งทุนวิจัย ประชาสัมพันธ์แหล่งทุน จัดพิมพ์ข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ข้อมูล และประสานจัดพิมพ์ข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ข้อมูล และประสานจัดพิมพ์ข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ข้อมูล และประสานงานระหว่างหัวหน้าโครงการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ติดตามงวดงานและงวดเงินงานวิจัย รวบรวมสัญญาจ้าง และรายงานฉบับสมบูรณ์
ภาควิชาฯ สนับสนุนให้คณาจารย์ทำงานวิจัยให้หน่วยงานเอกชน เพื่อเพิ่มทักษะ ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการได้มาซึ่งเงินรายได้จัดสรรสู่คณะฯ ภาควิชาฯ 

 

                                                                    โครงการวิจัยคณาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์

 

ที่

 

 

หัวหน้าโครงการ

 

 

ชื่อโครงการ

 

 

แหล่งทุน

 

 

ระยะเวลา

 

 

สัญญา

 

 

จำนวนเงิน

 

 

1.

 

 

ผศ.ดร.กมลพร

สอนศรี

 

 

การศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือของประเทศฟิลิปปินส์

 

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 

 

14 กันยายน 55 ถึง 13 กันยายน 56

 

 

RDG5510035

 

 

628,100

 

 

2.

 

 

อ.ดร.พรรณชฎา

ศิริวรรณบุศย์

 

 

พฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร

 

 

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

 

 

1 สิงหาคม 54 

ถึง 31 กรกฎาคม 55

 

 

A23/2554 

 

 

 

200,000

 

 

3.

 

 

อ.ดร.ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล

 

 

ความเสียหายจากการรักษาและทุรเวชปฏิบัติ  Damages from Medical Treatment and Malpractices

 

 

งบประมาณแผ่นดิน

 

 

1 ตุลาคม 54

ถึง 30 กันยายน 55

 

 

งป.60/2555

 

 

500,000

 

 

4.

 

 

อ.ดร.ธัญลักษ์

รุจิภักดิ์

 

 

 

โครงการพัฒนามาตรฐานการสอบสวนคดีพิเศษ (การจัดทำสำนวนการสอบสวน)

 

 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 

 

30 สิงหาคม 55 ถึง 2 มกราคม 56

 

 

70/2555

 

 

390,000

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจในชีวิต และสภาวะสุขภาพจิตของผู้กระทำผิดที่อยู่ในระหว่างคุมประพฤติ

 

 

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

 

 

17 ตุลาคม 54    ถึง 17 ตุลาคม 55

 

 

 

 

120,000

 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัยการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

 

 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน

 

 

2 มิถุนายน 55 ถึง 2 สิงหาคม 55

 

 

007/2555

 

 

250,000

 

 

5.

 

 

อ.ดร.โชคชัย

สุทธาเวศ

 

 

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารแรงงานแบบมีส่วนร่วม และสมาพันธ์พนักงาน ส.ส.ท. ในแผนงานพัฒนาวิชาการของคณะกรรมการนโยบายปี 2555

 

 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

 

 

1  มิถุนายน 55 ถึง 30 พฤศจิกายน 55

 

 

TPBS-Legal (G) 025/2555 55-51-53-03

 

 

350,000

 

 

 

 

 

 

การสร้างสรรค์นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไทยในช่วงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

 

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 

 

15 กันยายน 55 ถึง 14 พฤษภาคม 56

 

 

RDG5540027

 

 

484,000

 

 

6.

 

 

อ.ดร.รัฐศิรินทร์

วังกานนท์

 

 

แผนพัฒนาการเมืองไทยกับการนำไปใช้สำหรับการสร้างเสริมความเข้มแข็งของพลเมือง

 

 

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

 

 

8 มิถุนายน 55  ถึง 8 มิถุนายน 56

 

 

A22/2555

 

 

175,000

 

 

7.

 

 

รศ.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์

 

 

โครงการสร้างเครือข่ายดีเอสไอในการเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ

 

 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 

 

6 มีนาคม 55 ถึง 30 กันยายน 55

 

 

33/2555

 

 

4,309,580

 

 

8.

 

 

อ.ดร.เสรี วรพงษ์

 

 

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (27 แห่ง)

 

 

1 กันยายน 55 ถึง 15 ธันวาคม 55

 

 

 

 

445,000

 

 

9.

 

 

ผศ.ดร.วิลาสินี

อโนมะศิริ

 

 

โครงการ ESHIA for UBON Project for Chevron Thailand Shore Base Project

 

 

บ.ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

 

 

6 มิถุนายน 54     ถึง มกราคม 55

 

 

ENV-C-20-11

 

 

165,000

 

 

 

 

 

 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

 

 

บ.ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

 

 

 

 

ENV-C-071-11

 

 

198,000

 

 

 

 

 

 

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา สำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจร ระบบระบายน้ำบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลศิริราชและพื้นที่ต่อเนื่อง

 

 

บ.ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

 

 

 

 

ENV-C-048-11

 

 

198,000

 

 

 

 

 

 

การสำรวจออกแบบโครงการต่อเชื่อมถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 กับสะพานพระราม 8

 

 

บ.ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

 

 

16 กันยายน 54  ถึง 9 กันยายน 55

 

 

ENV-C-012-12

 

 

264,000

 

 

 

 

 

 

โครงการสามสามัคคีการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรม (พื้นที่ที่มีความเปราะบางด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนครราชสีมา ปราจีนบุรี และลำพูน)

 

 

บ.ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

 

 

1 มีนาคม 55  ถึง 31 ตุลาคม 55

 

 

ENV-C-028-12

 

 

132,000

 

 

 

 

 

 

โครงการศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay)ในประเทศไทย(ระยะที่ 2)

 

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 

28 กรกฎาคม 54 ถึง 23 มีนาคม 55

 

 

จ(ท) 75/2554

 

 

1,800,000

 

 

 

 

 

 

โครงการศึกษาพื้นที่ศักยภาพสำหรับตลาดการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay) ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดท่องเที่ยวรองในภูมิภาคอื่นๆ

 

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 

19 มิถุนายน 55   ถึง พฤศจิกายน 55

 

 

จ. 128/2555

 

 

800,000

 

 

10.

 

 

ผศ.ดร.สุณีย์

กัลยะจิตร

 

 

โครงการเยาวชนพลยุติธรรม: สร้างแรงใจ ให้ความรู้ นำสู่ปฏิบัติ

 

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

เมษายน 54 ถึง กันยายน 55

 

 

54-00-0412

 

 

14,998,400

 

 

 

 

 

 

ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน  ระยะที่ 1

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 

 

30 กันยายน 54ถึง 27 มีนาคม 55

 

 

151/2554

 

 

800,000

 

 

 

 

 

 

โครงการสร้างค่านิยมใหม่ เยาวชนร่วมใจต้านภัยทุจริต

 

 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 

 

25 เมษายน 55 ถึง 15 เมษายน 56

 

 

47/2555

 

 

5,000,000

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2555

 

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

14 มิถุนาย 55 ถึง 29 ตุลาคม 55

 

 

6/2555

 

 

1,534,040

 

 

 

 

 

 

โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจ

 

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายชุมชนและสังคม

 

 

28 กันยายน 55ถึง 27 กันยายน 56

 

 

RDG5540030

 

 

769,000

 

 

11.

 

 

รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด

 

 

โครงการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนครอบคลุมทั่วประเทศ ระยะที่ 1 การจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนระดับพื้นที่ทั้ง 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร

 

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 

 

1 มีนาคม 55 ถึง 31 ตุลาคม 55

 

 

12/2555

 

 

3,486,500

 

 

 

 

 

 

โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ช่วงครึ่งแผน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2555

 

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 

 

1 มีนาคม 55 ถึง 31 ตุลาคม 55

 

 

13/2555

 

 

1,927,860

 

 

12

 

 

อ.อรรถพล

กาญจนพงษ์พร

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้บทเรียนออนไลน์แบบ WebQuest ในการเรียนวิชาอัลกอริธึม และการเขียนโปรแกรม (Learning Achievement of Using WebQuest-Based Online Instruction in Learning the Algorithm and Computer Programming)

 

 

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

 

 

27 ตุลาคม 54

 

 

 

 

120,000

 

 

13

 

 

ผศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา

 

 

แนวทางการป้องกันข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยของโรงพยาบาลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

 

ทุนหงษ์วิวัฒน์

 

 

พ.ค.2555-เม.ย 2556

 

 

2/2555 (29 พค 55)

 

 

30,000

 

 


**ผลงานวิจัยของภาควิชาสังคมศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์ลงในวารสารระดับชาติ มีจำนวน 14 เรื่อง ได้แก่
1. การสังเคราะห์การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  ของประเทศไทย  โดย ผศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล  วารสารสหศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
2. ผลการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดย ผศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่2 ฉบับที่2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2553 หน้า 8-26
3. การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์: กรณีศึกษาบริษัทภายใต้อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับต่ำกับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง โดย อ.ดร.จิตรลดา  อมรวัฒนา  วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 125 (มกราคม-มีนาคม 2553)  ปีที่ 33
4. การทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันแก้ไขเพื่อลดผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย ผศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี  ปีที่1 ฉบับที่2 (มิถุนายน-พฤศจิกายน )หน้า 213-227
5. การวิจัยปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการวิจัยติดตามผลโครงการวิจัยของบุคลากรกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย ผศ.ดร.เชษฐ  รัชดาพรรณาธิกุล วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่2 ฉบับที่1 ธันวาคม 2552-พฤษภาคม 2553 หน้า 44-45
6. กระบวนการเข้าสู่การกระทำผิดในคดีชีวิตและร่างกายของเด็กและเยาวชนชาย โดย ผศ.ดร.สุณีย์  กัลยะจิตร วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 หน้า 121-135
7. กฎหมายอุ้มบุญ โดย ผศ.ดร.เชษฐ  รัชดาพรรณาธิกุล วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
8. วิธีพิจารณาผู้บริโภค โดย ผศ.ดร.เชษฐ  รัชดาพรรณาธิกุล วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
9.  รัฐธรรมนูญไทย : สาระสำคัญในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดย อ.ดร.โชคชัย  สุทธาเวช
10. Ethnicity and Capitalism Influence on Malaria Epidemic on the Western Border of Thailand: An Explanatory Case Study โดย ผศ.นาถฤดี  เด่นดวง วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
11. พยาธิกับวัฒนธรรมและความเชื่อของชาวกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาในชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี โดย ผศ.นาถฤดี  เด่นดวง วารสารสหศาสตร์ ปีที่10 ฉบับที่1
12. พุทธสถิติ: แนวคิดการเชื่อมโยงสถิติศาสตร์กับพุทธศาสตร์ โดย อ.ดร.แสงเทียน  อยู่เถา วารสารสหศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3
13. การกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในคดีความเกี่ยวกับทรัพย์ แนวทางในการป้องกันและแก้ไขโดยอาศัยปัจจัยที่เป็นตัวทำนายทางด้านอาชญาวิทยา โดย ผศ.ดร.ชาญคณิต  กฤตยาสุริยมณี   วารสารสหศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
14.  A Study of  Problem Situation and Success Level Regarding Confidence in Criminology Justice of People in Southern-Border Provinces โดย รศ.อัจฉราพรรณ  จรัสวัฒน์ วารสารสหศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่1

 


**ผลงานวิจัยของภาควิชาสังคมศาสตร์ ที่ได้ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
1.Sexuality Education in Thailand: How Far We Need to Go? โดย รศ.ดร.พิมพวัลย์      บุญมงคล วารสาร Arrow for Change Vol.9, No.2, 2010
2. Youth Attitudes Toward Dating Violence in Thailand  โดย อ.ดร.เพ็ญจันทร์  เชอร์เรอร์ วารสาร International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology February, 24, 2010
3. An Assessment of Enforcement of the Witness Protection Act B.E. 2546 โดย ผศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด วารสาร Journal of Social sciences, Soonchunhyang University, South Korea, 2010
4. Development of the Effectiveness of the Provincial Justice Office โดย รศ.ดร.       ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย วารสาร Employment Relations Record Vol.9, No.2, 2009
5. Inpatient Treatment of Diabetic Patients in Asia: Evidence from India, China, Thailand, and Malaysia โดย รศ.ดร.เสาวคนธ์  รัตนวิจิตราศิลป์ วารสาร Diabetic Medicine 27, 101-108

  


**ผลงานวิจัยของภาควิชาสังคมศาสตร์ที่เสนอด้วยการตีพิมพ์เป็นหนังสือ รายงานการวิจัย  รายงานจากการประชุมวิชาการ ( Proceeding)และสื่อสิ่งพิมพ์ ระดับชาติ มีจำนวน  28 เรื่อง ได้แก่
1. การสังเคราะห์การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  ของประเทศไทย โดย ผศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
2. รายงานโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความพึงพอใจของประชาชน    และโครงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา โดย รศ.ดร.สุรีย์ กาญจนวงศ์ และคณะ
3. รายงานโครงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการสิบสวนและสอบสวนคดีอาญา โดย รศ.ดร.สุรีย์ กาญจนวงศ์ และคณะ
4. บทสรุปผู้บริหารโครงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา โดย รศ.ดร.สุรีย์ กาญจนวงศ์ และคณะ
5. รายงานโครงการประเมินผลประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความพึงพอใจของประชาชน โดย รศ.ดร.สุรีย์ กาญจนวงศ์ และคณะ
6. บทสรุปผู้บริหารโครงการประเมินผลประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความพึงพอใจของประชาชน โดย รศ.ดร.สุรีย์ กาญจนวงศ์ และคณะ
7. รายงานโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความพึงพอใจของประชาชน รายภาค และรายจังหวัด โดย รศ.ดร.สุรีย์ กาญจนวงศ์ และคณะ
8. หนังสือ ทางสายกลางของการแรงงานสัมพันธ์ โดย อ..ดร.โชคชัย  สุทธาเวช
9. รายงานการวิจัยโครงการสำรวจความต้องการอบรม/ศึกษาต่อในหลักสูตรกฎหมาย โดย ผศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
10. หนังสือ ในรูปแบบซีดี และ E file เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะฯ เรื่องประสบการณ์ความเจ็บป่วยเรื้อรัง: จินตภาพจากตัวตน โดยรศ.ดร.มัลลิกา  มัติโก
11. หนังสือ ในรูปแบบซีดี และ E file เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะฯ  คู่มือการอบรม การจัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ์แบบผสมผสาน โดย รศ.ดร. พิมพวัลย์ บุญมงคล
12. หนังสือ ในรูปแบบซีดี และ E file เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะฯ คู่มือการอบรม เรียนรู้ความรุนแรงต่อผู้หญิงในมิติเพศภาวะ โดย รศ.ดร. พิมพวัลย์ บุญมงคล
13. หนังสือ ในรูปแบบซีดี และ E file เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะฯ คู่มือการอบรม ผู้นำกระบวนการอบรมแกนนำสุขภาพทางเพศในวัยรุ่น โดย รศ.ดร. พิมพวัลย์ บุญมงคล
14. หนังสือ ในรูปแบบซีดี และ E file เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะฯ คู่มือการจัดอบรมแบบมีส่วนร่วมการบูรณาการมิติเพศภาวะ (Gender) ในการป้องกัน รักษา ดูแล และสนับสนุนด้านเอชไอวี/เอดส์ โดย รศ.ดร. พิมพวัลย์ บุญมงคล
15. รายงานจากการประชุม (Proceeding) เรื่อง การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดย อ.อรรถพล กาญจนพงษ์พร
16. รายงานจากการประชุม (Proceeding) เรื่อง การปรับปรุงระเบียบ กฎหมายให้เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรม โดย อ.ดร.ฐนันดร์ศักดิ์  บวรนันทกุล
17. รายงานการวิจัยการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด : กรณีศึกษาจากผู้กระทำผิดร้ายแรง  และมีโทษสูงและที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ โดย ผศ.ดร. ชาญคณิต  กฤตยา สุริยะมณี
18. รายงานการวิจัย แนวทางการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเภทน้ำผลไม้ ในภาคกลางตอนล่างสู่การปฏิบัติ  โดย อ.ดร.นพดล อุดมวิศวกุล
19. รายงานการวิจัย สถานการณ์โรคของผู้ป่วยพักค้างในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ของประเทศไทย โดย อ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา
20. รายงานการวิจัย โครงการกลุ่มโรคผู้ป่วยนอกในประเทศไทย: รูปแบบการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการพัฒนาข้อมูลเวชสารสนเทศจากรายงานเวชสถิติ โดย อ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา
21. รายงานการวิจัย การศึกษาวิจัยรูปแบบการบูรณาการงานยุติธรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรม โดย รศ.อัจฉราพรรณ จรัสรัตน์
22. รายงานการวิจัย การจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2553   และการพัฒนากลไกเชิงยุทธศาสตร์ตามกรอบทิศทางของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553ถึง พ.ศ.2557 โดย รศ.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์
22.1 เล่มรายงานแนวทางดำเนินการและกลไกขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ และการติดตามผลตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
22.2 เล่มรายงานแผนปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2554 กระทรวงยุติธรรม
22.3 เล่มรายงานแผนปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2554 กระทรวงยุติธรรม
23. วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการศึกษาเรือง Globalization and food consumptions among Asian college students โดย รศ.ดร.สุพจน์ เด่นดวง
24. รายงานการวิจัยการพัฒนานโยบายการสนับสนุนศักยภาพ อสม. สู่การบริการระบบสุขภาพชุมชน โดย รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง
25. รายงานการวิจัยฝึกอบรมการวิจัยทางสังคม เพื่อการทำวิจัยแบบเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม โดย รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง
26. รายงานการวิจัย โลกาภิวัตน์การเคลื่อนย้ายประชากรของเอเซียและผลกระทบทางสุขภาพและบริการสาธารณสุข สถานการณ์ และผลกระทบทางสังคมและสุขภาพประจำปี 2553 โดย รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง
27. รายงานการวิจัยโครงการสำรวจความต้องการ/ศึกษาต่อในหลักสูตรกฎหมายสุขภาพ โดย ผศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรรณาธิกุล
28. รายงานวิจัย ผลกระทบและการประมวลผลประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเปิดการค้าเสรีทางการค้า(FTA) ในภาคธุรกิจบริการสุขภาพ โดยรศ.ดร.วรรณวิภา ปสันธนาทร, รศ.ดร.ธวัชชัย บุญโชติ,ผศ.เสาวคนธ์ พีระพันธุ์, อ.ดร.กวีพงษ์ เลิศวัชรา

 **ผลงานวิจัยของภาควิชาสังคมศาสตร์ที่มีการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมีจำนวน 18  เรื่อง ได้แก่
1. โครงการสำรวจการกระทำผิดด้วยการรายงานตนเอง (Self Reported Crime Survey)  โดย รศ.พรรณิภา  บูรพาชีพ
2. โครงการวิจัย “บุหรี่ในสถานบันเทิง จากนโยบายสู่การปฏิบัติ : การประเมินการบังคับใช้กฎหมาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ และรูปแบบการสูบ และการขายในสถานบันเทิง” โดย รศ.ดร.พิมพวัลย์  บุญมงคล (นำเสนอในที่ประชุม 2 ครั้ง)
3. การประยุกต์ใช้แนวคิดการเพิ่มแรงจูงใจให้บุคคล/องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง โดย อ.ดร.ดรุณี  ภู่ขาว
4.  Violence against Women and Its Connection  to HIV Infection โดย รศ.ดร.ศิริวรรณ  ไกรสุรพงศ์
5. การพัฒนาข้อเสนอส่วนประกอบของรูปแบบการช่วยเหลือเพื่อการปรับเปลี่ยนความคิด-พฤติกรรมที่มีความไวต่อมิติสังคมและวัฒนธรรมไทยสำหรับบุคคลที่ประสบปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์    โดย อ.ดร.ดรุณี ภู่ขาว
6. ผลการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดย ผศ.ดร.เชษฐ  รัชดาพรรณาธิกุล
7. การสมรสไร้พรมแดน โดย ผศ.ดร.เชษฐ  รัชดาพรรณาธิกุล
8. บทบาทของพนักงานอัยการนการเช้าชันสูตรพลิกศพ : ศึกษากรณีสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข (ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร) โดย ผศ.ดร.สุณีย์  กัลยะจิตร
9. การปรับปรุงระเบียบ กฎหมายให้เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรม โดย อ.ดร.ฐนันดร์ศักดิ์  บวรนันทกุล
10. ปลาบู่มหิดล : ปลาเกียรติยศแห่งอ่าวไทย โดย อ.ศุภกฤต  โสภิกุล
11. พฤติกรรมการใช้แพทย์ทางเลือกของไทย โดย อ.เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์
12. จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์จากปรัชญาสู่รูปธรรมการปฏิบัติ โดย รศ.ดร.ลือชัย  ศรีเงินยวง
13. การประเมินผลโครงการพันธมิตรและเครือข่ายภาคประชาชน โดย ผศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
14. ปลาบู่มหิดล: ปลาเกียรติยศของพระประทีปแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำของไทย โดย อ.ศุภกฤต  โสภิกุล
15. Medical Record Auto-Input (MRAI) Concept Model : The Involve in Improvement Process of Electronic Medical Record (EMR) to Develop Medical Informatics. โดย อ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา
16. การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดย อ.อรรถพล  กาญจนพงษ์พร
17. Psychosocial Factors related to Academic Persistence Decision of Thai Collage Freshmen โดย อ.ดร.อนุสรณ์  พยัคฆารมย์
18. การโต้แย้งเรื่องเพศวิถีของหญิงไทยชนชั้นกลาง โดย อ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ

 

 


**ผลงานวิจัยของภาควิชาสังคมศาสตร์ที่มีการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมีจำนวน 17 เรื่อง ได้แก่
1. Globalization as Social Determinants of Health: Influences on Patterns of Food Consumption among Young People in a Thai University  โดย  รศ.ดร.สุพจน์  เด่นดวง และ ผศ.นาถฤดี  เด่นดวง
2. Female Smokers in the Bar: Negotiating Multiple Identities  โดย รศ.ดร.พิมพวัลย์  บุญมงคล
3. Connection of Violence against Women (VAW) and HIV: Its Implication to Women’s Health โดย รศ.ดร.ศิริวรรณ  ไกรสุรพงศ์
4. Violence against Women (VAW) and Its Interrelation to HIV / AIDS: Evidence from Thailand โดย รศ.ดร.ศิริวรรณ  ไกรสุรพงศ์
5. Integration Intimate Partner Violence (IPV) and HIV Prevention in to Hospital services in Thailand โดย รศ.ดร.ศิริวรรณ  ไกรสุรพงศ์
6. Local Political Party in Thailand  โดย อ.ดร.พรรณชฎา  ศิริวรรณบุศย์
7. Party Politic Southeast Asia : Theoretical and Comparative Dimensions โดย อ.ดร.พรรณชฎา  ศิริวรรณบุศย์
8. Reforming the Police in Southeast Asia: What Role for Parliament: Police Reform in Thailand โดย ผศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
9.  Prevalence and Socio-Cultural Factors Related to Youth Violence in Thailand : A National Study โดย อ.ดร.เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์
10. Marginalized Sexuality:  Sexual Problem of Women with Disabilities in Thailand โดย อ.ดร.เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์
11. Counterfeit Medicine in Thailand, Sociology Aspects  โดย รศ.ลือชัย  ศรีเงินยวง
12. Violence against Women (VAW) and HIV: Did thai City Women Suffer from Its Connection? โดย รศ.ดร.ศิริวรรณ  ไกรสุรพงศ์
13. Regional Overview of Counterfeit Medicine within the Mekong Subregion โดย รศ.ดร.เสาวคนธ์  รัตนวิจิตราศิลป์
14. Review of Best Practices and Knowledge in Rational Use of Medicines โดย รศ.ดร.เสาวคนธ์  รัตนวิจิตราศิลป์
15. Regulation and Policy to Protect and Empower The Consumer โดย รศ.ดร.เสาวคนธ์  รัตนวิจิตราศิลป์
16. Integration of Interrelations between Gender-Based Violence (GBV) and HIV into Hospital Services: An Intervention in Thailand โดย รศ.ดร.ศิริวรรณ  ไกรสุรพงศ์
17. Pilot Project on NCD Prevention and Care among the University Scouts for Reparing
     Cooperation in Demining Volunteer โดย อ.ดร.ศุภกฤต  โสภิกุล

 

 


**ผลงานวิจัยของภาควิชาสังคมศาสตร์ที่ได้รับการอ้างอิงในวงวิชาการ (Citation) จำนวน 2 เรื่อง เป็นผลงานวิจัยของ รศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล เรื่อง  Most Lunk Problems in Northeast Thailand: Why Women’s Own Health Concerns Matter As Much As Disease Rates (ผลงานปี 2001 ลงใน Social Science and Mesicine 53(8), 66. 1095-1112 ได้รับการอ้างอิงจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่
1. อ้างอิงในเรื่อง Treatment seeking, vaginal discharge and psychosocial distress among woment in Urban Mumbai โดย Kostick, K.M., Schensul, S.L., Jadhav, K., Sigh, R., Bavadekar, A., Saggurti, N. ลงในวารสาร Culture, Mesicine and Psychiatry 34 (3),pp.529-547
2. อ้างอิงในเรื่อง Idioms of distress revised โดย Nicter,M. ลงในวารสาร  Culture, Mesicine and Psychiatry 34(2), pp.401-416

 

 


**ผลงานของ รศ.ดร.ศิริพร แย้มนิล เรื่อง Factors Affecting Transfer of Training in Thailand
(ผลงานปี 2005 ลงใน Human Resource Development Quarterly 16(3),pp. 323-344 ได้รับการอ้างอิงจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่
1. อ้างอิงในเรื่อง The role of individual and training design factors on traing transfer โดย Bhatti, M.A., Kaur, s.  ลงในวารสาร Journal of European Industrial Training 34(7), pp. 656-672
2. อ้างอิงในเรื่อง Performance management practices, employee attitudes and managed performance โดย Kagaari, J.C., Ntayi, J.M. ลงในวารสาร  International Journal of Educational Management 24(6), pp. 507-530

 

ผลงานวิจัยภาควิชาสังคมศาสตร์ ปี 2553

 

                                                                โครงการวิจัยอื่น ๆ

- ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย การประเมินผลโครงการการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองฯ 

- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 5

- ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2556-2557 (Call for Proposals)เว็บลิงค์
บริการวิชาการ
วิจัย & บทความ
ทุน & รางวัล
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิทินกิจกรรม
หลักสูตร
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
Copyright © 2010 ภาควิชาสังคมศาสตร์. All Rights Reserved.
Faculty of Social Sciences and Humanitie, Mahidol University, Salaya Campus, Nakhornpathom 73170 Thailand