ภาควิชามนุษยศาสตร์ ( Department of Humanities )
หน้าหลัก ภาพกิจกรรม เกี่ยวกับภาควิชา หลักสูตร งานวิจัย นักศึกษา กิจกรรม
 
ปณิธาน "มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาความรู้สู่คุณธรรม"....วิสัยทัศน์(Vision) "เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างสติปัญญาให้แก่สังคม"...

หลักสูตรปริญญาโท สาขา ศาสนากับการพัฒนา

   

หลักสูตรปริญญาโท สาขา ศาสนากับการพัฒนา


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะ/ภาควิชา

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ 

 หมวดที่ ๑ 


 ข้อมูลทั่วไป 

๑. ชื่อหลักสูตร    ภาษาไทย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา 

 ภาษาอังกฤษ

Master of Arts Program in Religion and Development 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    

              ภาษาไทย ชื่อเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศาสนากับการพัฒนา) 

 ชื่อย่อ

ศศ.ม. (ศาสนากับการพัฒนา) 


 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม

Master of Arts (Religion and Development) 

ชื่อย่อ :

M.A. (Religion and Development) 

๓. วิชาเอก :

 - ไม่มี - 

๔. จำนวนหน่วยกิตที่เรียน

    ตลอดหลักสูตร : 

ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 


 ๕. รูปแบบของหลักสูตร 

 

 

      ๕.๑ รูปแบบ :

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

 

     ๕.๒ ภาษาที่ใช้ :

ภาษาไทย 

      ๕.๓ การรับเข้าศึกษา :

รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

      ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น :

เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ

      ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา :

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

 

คุณอรวรรณ เอกเอื้อมณี 

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร 

ป.โท สาขา ศาสนากับการพัฒนา 

ป.เอก สาขา พุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ) 

ป.เอก สาขา ศาสนากับการพัฒนา 

โทรศัพท์ 02-800-2840-70 ต่อ 1401 ประวัติ
บุคลากร
คณาจารย์
โครงสร้างและการบริหารงาน
หลักสูตรปริญญาเอก สาขา พุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ)
หลักสูตรปริญญาเอก สาขา ศาสนากับการพัฒนา (ภาคปกติ)
ศิษย์เก่า1
สารจากหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
หลักสูตรปริญญาโท สาขา ศาสนากับการพัฒนา
หลักสูตรปริญญาโท สาขา จริยศาสตร์ศึกษา
Copyright © 2010 ภาควิชามนุษยศาสตร์ ( Department of Humanities ). All Rights Reserved.
Faculty of Social Sciences and Humanitie, Mahidol University, Salaya Campus, Nakhornpathom 73170 Thailand