ภาควิชามนุษยศาสตร์
หน้าหลัก คณาจารย์ภาควิชามนุษยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ภาควิชามนุษยศาสตร์ ศิษย์เก่า สารจากหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ เมนูบาร์
 
ปณิธาน "มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาความรู้สู่คุณธรรม"....วิสัยทัศน์(Vision) "เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างสติปัญญาให้แก่สังคม"...

หลักสูตรปริญญาโท สาขา ศาสนากับการพัฒนา

   
หลักสูตรปริญญาโท สาขา ศาสนากับการพัฒนา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะ/ภาควิชา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ 
 หมวดที่ ๑ 
 ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา 
 ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Religion and Developmen
 ๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศาสนากับการพัฒนา) 
 ชื่อย่อ : ศศ.ม. (ศาสนากับการพัฒนา) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Arts (Religion and Development) 
 ชื่อย่อ : M.A. (Religion and Development) 
 ๓. วิชาเอก : - ไม่มี - 
 ๔. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
 ๕. รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑ รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 ๕.๒ ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย 
 ๕.๓ การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณอรวรรณ เอกเอื้อมณี 
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร 
ป.โท สาขา ศาสนากับการพัฒนา 
ป.เอก สาขา พุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ) 
ป.เอก สาขา ศาสนากับการพัฒนา 
โทรศัพท์ 02-800-2840-70 ต่อ 1401 


หลักสูตรปริญญาโท สาขา ศาสนากับการพัฒนา
หลักสูตรปริญญาโท สาขา จริยศาสตร์ศึกษา
Copyright © 2010 ภาควิชามนุษยศาสตร์. All Rights Reserved.
Faculty of Social Sciences and Humanitie, Mahidol University, Salaya Campus, Nakhornpathom 73170 Thailand