วิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี MUGE
หน้าหลัก MUGE 102 MUGE 103 SHSS 112 ติดต่อเจ้าหน้าที่ ผลงานนักศึกษา
 
ปณิธาน "มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาความรู้สู่คุณธรรม"....วิสัยทัศน์(Vision) "เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างสติปัญญาให้แก่สังคม"...

นำเสนอหัวข้อสุขภาพและสังคม คึกคัก งานน่าสนใจ ทำได้ดีเยียมหลายกลุ่ม

   
จากการนำเสนองานในหัวข้อ สุขภาพและสังคม ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาได้มีการจัดทำงานอย่างบูรณาการ ต่อปัญหาต่างๆ ในสังคมที่เกิดขึ้นอันมีผลต่อสุขภาพ และการนำเสนองานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพเหล่านั้นในการ นำแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ มาอธิบายในเรื่องที่กลุ่มนำเสนอ นักศึกษาต่างให้ความสนใจในการดำเนินการถ่ายทำวีดีทัศน์เพื่อการนำเสนอกันอย่างคึกคัก หลายกลุ่มนำเสนองานออกมาน่าสนใจ และทำออกมาได้ดีเยี่ยม หลากหลายแนวคิดที่ได้ แม้มหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่มีนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ แต่งานที่นักศึกษารังสรรค์ขึ้น มีมาตรฐานดีมากในหลายๆ กลุ่ม การจัดการศึกษาในลักษณะนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาด้านการสื่อสาร และการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี ทางสังคมศาสตร์มาใช้อธิบายปัญหาที่เกีดขึ้น


เอกสารอ่านประกอบ MUGE
กลุ่มเรียน สมสค ๑๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
หนังสืออ่านประกอบ วิชา สมสค ๑๑๒
ตารางสอน วิชา สมสค ๑๑๒
คณะกรรมการพัฒนา วิชาการศึกษาทั่วไปคณะฯ
กฏระเบียบของวิชา
ตารางสอน วิชา มมศท ๑๐๒
ตารางสอน วิชา มมศท ๑๐๓
รายละเอียดวิชา มมศท ๑๐๒
รายละเอียดวิชา มมศท ๑๐๓
รายละเอียดวิชา สมสค ๑๑๒
เอกสารเพิ่มเติมหัวข้อ พัฒนาการเศรษฐกิจไทย
การวัดและการประเมินผลวิชา มมศท ๑๐๒,๑๐๓
Download Slide MUGE102-103
MUGE ดุริยางคศิลป์
Copyright © 2010 วิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี MUGE. All Rights Reserved.
Faculty of Social Sciences and Humanitie, Mahidol University, Salaya Campus, Nakhornpathom 73170 Thailand