ศูนย์กฏหมายการแพทย์
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา งานวิจัย งานจัดฝึกอบรม งานวารสารวิชาการ ติดต่อศูนย์ฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการพัฒนาการเขียนโครงการวิจัย & การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2556

   

    ดาวน์โหลดรายละเอีย       ใบสมัคร        แผนที่โรงแรม

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1-2 (ม.ค. - ธ.ค. 2558)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 - 2 (ม.ค. - ธ.ค. 2552)
โครงสร้างศูนย์ฯ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 - 2 (ม.ค. - ธ.ค. 2551)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 - 2 (ม.ค. - ธ.ค. 2550)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 - 2 (ม.ค. - ธ.ค. 2549)
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - 2 (ม.ค. - ธ.ค. 2548)
บุคลากรศุนย์ฯ
Link หน่วยงานอื่นๆ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 - 2 (ม.ค. - ธ.ค. 2553)
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 - 2 (ม.ค. - ธ.ค. 2554)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 - 2 (ม.ค. - ธ.ค. 2556)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 - 2 (ม.ค. - ธ.ค.2557)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 - 2 (ม.ค. - ธ.ค. 2555)
Copyright © 2010 ศูนย์กฏหมายการแพทย์
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์
. All Rights Reserved.
Faculty of Social Sciences and Humanitie, Mahidol University, Salaya Campus, Nakhornpathom 73170 Thailand