สาขาวิชาประชากรศึกษาภาคปกติ
หน้าหลัก แนะนำหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ติดต่อเรา

แนะนำหลักสูตร

   

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประชากรศึกษา)                    
ศศ.ม. (ประชากรศึกษา)

วัตถุประสงค์
1  สำหรับแผน ก แบบ ก(2)
เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ดังนี้

    1.1  มีความรอบรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางประชากรศึกษาและพัฒนาคุณภาพประชากรในมิติจุลภาค
          และมิติมหภาค  มีความรอบรู้เกี่ยวกับสังคมไทยและสังคมโลกเชิงพหุวิทยาการ (Multidisciplinary)
          สามารถแสวงหาความรู้  สร้างองค์ความรู้และใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับประชากรศึกษา(Population
          Education) เป็นฐานความคิดที่ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาในทุกมิติของสังคม   และการพัฒนา
          คุณภาพประชากร
    1.2  มีความสามารถในการวิจัย   การวางแผน   การออกแบบกลยุทธในการพัฒนาคุณภาพประชากร  
          โดยใช้กระบวนการวิจัยและกระบวนการในการพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรม
    1.3  มีคุณธรรมและจริยธรรม    มีความรับผิดชอบ    มุ่งมั่นการพัฒนา  การป้องกันและแก้ปัญหาประชากร
           ให้สัมฤทธิ์ผลและเหมาะสมกับสภาวการณ์   และความต้องการของ  สังคมทุกระดับ
    
2  สำหรับแผน ข
เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ดังนี้
 
    2.1  มีความรอบรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางประชากรศึกษาและพัฒนาคุณภาพประชากรในมิติจุลภาค
          และมิติมหภาค  มีความรอบรู้เกี่ยวกับสังคมไทยและสังคมโลกเชิงพหุวิทยาการ (Multidisciplinary)
          สามารถแสวงหาความรู้  สร้างองค์ความรู้และใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับประชากรศึกษา(Population
          Education) เป็นฐานความคิดที่ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาในทุกมิติของสังคม และการพัฒนา
          คุณภาพประชากร
    2.2 มีความสามารถในการบริหารจัดการ  การวางแผน  การออกแบบกลยุทธในการพัฒนา  คุณภาพ
          ประชากร  โดยประยุกต์ใช้ความรู้จากกระบวนวิชาต่าง ๆ
    2.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม    มีความรับผิดชอบ    มุ่งมั่นการพัฒนาการป้องกันและ แก้ปัญหาประชากร 
          ให้สัมฤทธิ์ผลเหมาะสมกับสภาวการณ์    และความต้องการของ  สังคมทุกระดับ

คุณสมบัติของผุ้เข้าศึกษา
1  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก(2)
    1.1  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
    1.2  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า   2.50 ในกรณีที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า
           2.50   จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานหลังสำเร็จปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
 
2  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแผน ข
    2.1  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
    2.2  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.50 
    2.3  มีประสบการณ์ในการทำงานหลังสำเร็จปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี 
    2.4  ในกรณีที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานหลัง
           ปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี 

 

  หน่วยกิต
สำหรับแผน ก แบบ ก(2)
หมวดวิชาบังคับ 24
หมวดวิชาเลือก 6
วิทยานิพนธ์ 15
สำหรับแผน ข
หมวดวิชาบังคับ 33
หมวดวิชาเลือก 6
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Copyright © 2010 สาขาวิชาประชากรศึกษาภาคปกติ. All Rights Reserved.
Faculty of Social Sciences and Humanitie, Mahidol University, Salaya Campus, Nakhornpathom 73170 Thailand