ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์เเละมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน้าหลัก เกี่ยวกับภาควิชา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์และบุคลากร วิจัย & บทความ ตำรา ติดต่อเรา

วิจัย & บทความ

   

ประเภทและขอบเขตของงานวิจัย 

            บุคลากรของภาควิชาศึกษาศาสตร์มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวิจัยประเมินผล การจัดการความรู้ การพัฒนาคุณภาพประชากร การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาหลักสูตรเพื่อชุมชนท้องถิ่น ชุมชนกับการพัฒนาพลังงาน การจัดการน้ำ การจัดการเมือง การจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา การบริหารการศึกษา อนาคตภาพของระบบการศึกษา การจัดการและการบริหารการกีฬา การบริหารองค์กรกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชน และการตลาดกีฬา เป็นต้น

 

ประเภทและขอบเขตของงานบริการวิชาการ 

1. ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิจัยให้กับองค์กรและหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะภาคประชาสังคม
2. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพโครงการวิจัย ผลงานทางวิชาการ บทความ วารสาร
3. อาจารย์พิเศษและวิทยากรบรรยายพิเศษ

            ในเนื้อหาหลักเช่น วิธีวิทยาการวิจัย การวิจัยประเมินผล การวิจัยชุมชน การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้ การจัดการการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการศึกษา การศึกษาทางเลือก การจัดการความรู้ การสร้างและพัฒนาเครือข่าย การบริหารจัดการด้านการกีฬา การสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ขององค์กรกีฬา การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นต้น

ตัวอย่างผลงานวิจัยของคณาจารย์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา (ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา)
 

1.       โครงการพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนในจังหวัดนำร่อง 17 จังหวัด

2.       การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนทางวิชาการ (Technical Support) ด้านการติดตามประเมินผลและการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการโครงการอย่างมีส่วนร่วมแก่สำนักเสริมสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

3.       การประเมินผลการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมชุมชนด้านการจัดการความขัดแย้ง : การวิจัยประเมินผลเสริมพลังเครือข่ายการถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้ 

4.       โครงการการประเมินโครงการหนึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว

5.      โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านการวางระบบการประเมินองค์กรด้วยการติดตามประเมินผลภายใน(InternalEvaluation) และการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาคมและภาคีสุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 

6.      การวิจัยประเมินผลและการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของมูลนิธิสยามกัมมาจลในโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ของเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น(4ภาค) และโครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและชุมชน

7.       โครงการการจัดการความรู้เพื่อเสริมพลังนักจัดการทางสังคมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำท่าจีน-ลุ่มน้ำแม่กลอง

8.       การวิจัยประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรม

9.       โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และพัฒนาแนวทางขับเคลื่อนงานสร้างสุขในเขตพื้นที่ภาคกลาง

10.    การวิจัยประเมินผลระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

11.    โครงการถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 (Local Agenda 21) ปีงบประมาณ 2552 

12.    โครงการวิจัยประเมินผลภายนอกการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3  พ.ศ. 2553

13.    การถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง และการให้บริการทางข้อมูลข่าวสาร การให้คำปรึกษา และบริการ ด้านอนามัยเจริญพันธุ์

14.    โครงการศึกษาวิเคราะห์และประเมินกลไกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

15.    การประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้    ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

16.    การวิจัยศึกษาแนวทางการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (3)

17.    โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถแกนนำ

18.    การวิจัยและพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนากลไกในการบริหารจัดการระดับจังหวัดอย่างบูรณาการในเขตพื้นที่ภาคกลาง

19.    การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาครูเป็นนักวิจัย 

20.    โครงการพัฒนาตัวชี้วัดงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อสังคม (Social Impact Factor)

21.    แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 

22.    การสังเคราะห์งานวิจัยด้านผู้สูงอายุ 

23.    การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อสร้างผลกระทบเชิงนโยบายสาธารณะ: กรณีการวิจัยของภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

24.    โครงการวิจัยประเมินผลการจัดสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย

25.    การวิจัยประเมินโครงการการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมฐานชุมชน 

26.    โครงการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2553 (การประเมินภายนอก) องค์การกระจายเสียงและ

        แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

27.    โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร

28.    การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและจัดการกับความรุนแรงสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาโดย การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

29.    การวิจัยและประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2554 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

30.    การพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนทางวิชาการแก่ภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ 

31.    โครงการพัฒนาระบบเพื่อป้องกันเด็กถูกละเมิด ทอดทิ้ง และเอาเปรียบในสถานบริการส่งต่อ

32. โครงการประเมินผลเเละจัดการความรู้เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ (Healthy Space)

33. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบติดตามประเมินผลภายใน (Internal Evaluation) เเละการพัฒนาศักยภาพด้านการติดตามประเมินผลภายในเเละการจัดการความรู้เเก่กลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีปัญหาสถานะบุคคล

34. โครงการวิจัย "รูปแบบการจัดศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยไทย"

35. การพัฒนาศักยภาพเเละสนับสนุนทางวิชาการเเก่ภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ

36. ถอดบทเรียนเเละสังเคราะห์ความรู้เพื่อจัดทำนวัตกรรมของเเผนงาน/โครงการภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9)


ตัวอย่างผลงานวิจัยของคณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา)  

1.       การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงกลั่นน้ำมันบางจากและสถานี NGV คลังพระโพ 

2.       การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมปู่เจ้าสมิงพราย 

3.       โครงการเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาพและอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำในลุ่มน้ำแควใหญ่ตอนล่างและลุ่มน้ำตะเพิน จังหวัดกาญจนบุรี 

4.       โครงการเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ และอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำในลุ่มน้ำแควใหญ่ตอนล่างและลุ่มน้ำลำตะเพิน จังหวัดกาญจนบุรี 

5.       การศึกษาสภาพพื้นที่และแนววางท่อเผื่อเลือกในโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (จ.อยุธยา-จ.นครสวรรค์) 

6.       โครงการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ City Gas ในกรุงเทพมหานคร 

7.       โครงการลักษณะของบุคคลซึ่งทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันของหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

8.       โครงการความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตรฯ ของหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

9.       โครงการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นชุมชนที่ผลิตไบโอดีเซล 

10.    โครงการศึกษาความคิดเห็นของประชากรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีต่อการดำเนินโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนเศรษฐกิจและความเป็นไปได้ของการดำเนินโครงการฯ 

11.    โครงการศึกษาสำรวจเส้นทางวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ


แนวทางเลือกที่ 1 แนวท่อส่งก๊าซฯ ราชบุรี วังน้อย - ถนนพหลโยธิน - ถนนสายเอเชีย 

            แนวทางเลือกที่ 2  แนวท่อส่งก๊าซฯ นิคมฯ โรจนะ - ถนนสายเอเชีย 

            แนวทางเลือกที่ 3 แนวท่อส่งก๊าซฯ คนก.วิหารแดง สระบุรี - บางปะหัน อยุธยา 

            แนวทางเลือกที่ 4  แยกจากแนวท่อส่งก๊าซฯ นิคมโรจนะ - การไฟฟ้าบางปะอิน 2 

 

12.    โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

13.    โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

14.    ความต้องการและศักยภาพของผู้ที่รายได้น้อยต่อการรับบริการสินเชื่อ : กรณีศึกษารูปแบบ Microfinance-credit

15.    ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติบนถนนเศรษฐกิจ ถนนเอกชัย-พระราม 2 ไปยังนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 

16.    เงื่อนไขประกอบการจ้างสถาบันการศึกษาทัศนคติและความเป็นไปได้โครงการ Bangkok City Gas พื้นที่ A02 

17.    โครงการสำรวจท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ A02 

18.    โครงการศึกษาและประเมินผลกิจกรรมนำทางสร้างพลังงานยั่งยืนโดยวิธีการตกลง 

19.    การประเมินผลโครงการพลังงานกับพระ 

20.    ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดการต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้า 

21.    การสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจลูกค้า และผู้บริโภคต่อ NGV ปี 2553 

22.    Revitalizing the Capacity for Water Resources Management in the Japanese Hydraulic Society

23.    โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนิคมสมุทรสาคร-ถ.เศรษฐกิจ 

24.    การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อสร้างความปรองดองทางสังคม

25.    การพัฒนาผู้นำด้านการลดผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนในพื้นที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 

26.    Equal Water Sharing in Scarcity Condition: The Case of the Chaisombat Muang Fai Irrigation System, Thailand

27.    ศาสตร์สิ่งแวดล้อมศึกษาเชิงระบบ 

28.    จิตศึกษาเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน 

29.    การสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า/ผู้บริโภคต่อ NGV ปตท. ปี 2554 

 

ตัวอย่างผลงานวิจัยของคณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา)  

1.             ความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.             โครงการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนาสังคมประจำปี 2551

3.             โครงการวิจัยความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.             การศึกษาเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายของนักกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2551

5.             การศึกษาการเตรียมทีมกีฬาของมหาวิทยาลัยมหิดลในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

6.             การสร้างแบบทดสอบทักษะเปตอง 

7.             การประเมินความสำเร็จต่อการจัดงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 25

8.             ผลของการออกกำลังกายที่มีต่อความสามารถหยุดบุหรี่ 

9.             การวิจัยการตลาดทางการกีฬาของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37

10.       สภาพปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาเลือกเสรีหมวดกีฬาของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดล 

11.          การศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการของหลักสูตร  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา  ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

12.          การวัดความมีน้ำใจนักกีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

13.          การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 1 หัวข้อนันทนาการ 

14.          ความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

15.          การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการจักรยานสีขาว มหาวิทยาลัยมหิดล 

16.          การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของหลักสูตรการจัดการทางการกีฬาไปสู่คุณภาพ   

17.          The Effect of Sportsmanship on Personal Interaction: Development (Guanxi): Empirical Study on  Educational Institute

18.         การฝึกสมาธิที่มีผลต่อการเสริมสร้างสมรรถนะของนักกีฬา: กรณีศึกษานักศึกษา/นักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

19.         โครงการติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2553-2557)

20.         โครงการเผยแพร่มาตรฐานอุตสาหกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

21.         โครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา 

22.         โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงาน คบส. ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

23.         โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพื่อบูรณาการความรู้ของมหาวิทยาลัยสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

24.         โครงการจัดทำคู่มือกฎระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสิรมการจัดประชุมสัมมนางานแสดงสินค้าและนิทรรศการในประเทศไทย 

25.         การติดตามผลการปฏิบัติภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมสัมมนาตามโครงการเผยแพร่มาตรฐานอุตสาหกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ปี 2552

26.         การศึกษาความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพครู สำหรับครูต่างชาติ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

 

ตัวอย่างผลงานวิจัยของคณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ) (ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา) 

 1. โครงการพัฒนานักเรียน โรงเรียน และชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
 2. โครงการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย(3-5 ปี) 
 3. โครงการแอลกอฮอล์ศึกษา 
 4. สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม 
 5. โครงการพัฒนานักเรียนโรงเรียนและชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา  (ระยะที่ 2)
 6. การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์หลักสูตรการจัดการศึกษา (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล.โครงการเสริมพลังบุคลากรสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการบริหารจัดการด้านการศึกษา(นานาชาติ) 
 7. โครงการศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 8. โครงการวิจัยความต้องการศึกษาต่อและการสนับสนุนจากหลักสูตร Educational Management ของบุคลากรในโรงเรียนนานาชาติ 
 9. โครงการการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
 10. โครงการการจัดทำคู่มือสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการบริหารจัดการด้านการศึกษา(นานาชาติ)เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ 
 11. การประเมินผลโครงการ Loxley Learn 4 Life 
 12. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ของธุรกิจการบริหารจัดการอาคารฟอร์จูนทาวน์ 
 13. โครงการสัมมนาบุคลากร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในหัวข้อเกี่ยวกับ Brand 
 14. ปัจจัยความสำเร็จด้านการเพิ่มจำนวนผู้เสพ/ผู้ติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูระบบสมัครใจในการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ 

-          การถอดบทเรียนพื้นที่ซึ่งมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการเพิ่มจำนวนผู้เสพ/ผู้ติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูระบบสมัครใจ: กรณีศึกษานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความสำเร็จ (ระยอง สุราษฎร์ธานี)

 

    15.    โครงการการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
    
16.     พัฒนาระบบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพแบบเสริมพลังเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สปสช. เขต 4  สระบุรี
   
17.      การวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2553 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
   
18.    การประเมินผลการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 
   
19.     การประเมินผลแบบเสริมพลังเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจังหวัดนนทบุรี
   
20.     การวิจัยประเมินถอดบทเรียนแบบเสริมพลัง: การเสริมพลังและพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพชุมชนร่วมใจรณรงค์ปลอดบุหรี่ในกลุ่มเยาวชน สุขศึกษาชุมชน และการเรียนรู้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
   
21.    โครงการวิจัยและพัฒนานโยบายสำหรับส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพ อสม. สู่การบริการระบบสุขภาพชุมชน 
   
22.     การเสริมสร้างความเข้มแข็งการควบคุมวัณโรคอย่างมีคุณภาพในกลุ่ม  ประชากรด้อยโอกาส และการเสริมสร้างพลังชุมชนเพื่องานวัณโรค
   
23.    การศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารในมหาวิทยาลัยมหิดล
   
24.         การส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับบุคลากรแกนนำทางการศึกษาในโรงเรียนของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
   
25.         ชุมชนสาธิตศึกษาศาสตร์  องค์ความรู้และแนวทางพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมพลังสำนึกสาธารณะและความเป็นภูมิปัญญาของแผ่นดินของนักศึกษามหิดล
   
26.           การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาในพื้นที่เขตให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล
   
27.    การศึกษาทางเลือกในบริบทสังคมไทย
   
28.    ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษานานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
   
29.      ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาในหลักสูตรการจัดการการศึกษา (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล กรณีศึกษา: วิชาสัมมนาการจัดการศึกษาเปรียบเทียบ  
   
30.     การสังเคราะห์แนวโน้มงานวิจัยด้านการบริหารการศึกษา: บทสรุปสำหรับการจัดการศึกษาไทยจากกรณีศึกษางานตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศช่วง  พ.ศ. 2550-2552
   
31.    ปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการการศึกษา (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
   
32.     รูปแบบการให้ความช่วยเหลือด้านการปรับตัวของนักศึกษาต่างชาติที่มีผลกระทบต่อการเรียนในหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการศึกษา (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
    
33.    การพัฒนาฐานข้อมูลการฝึกอบรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
34.    การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องเทคนิควิทยากรสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
35.    การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล
   
36.    โครงการสังเคราะห์งานวิจัยและศึกษาทิศทางการวิจัยในอนาคตทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
37.    วิจัยความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตฯ
   
38.           การศึกษาการจัดการศึกษาทางเลือกและแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับการปฏิรูปสังคมไทย
   
39.         การศึกษากระบวนการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการเครือข่ายระดับตำบล
   
40.    โครงการพัฒนาด้านวิชาการเพื่อการสนับสนุนงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2554
   
41.    โครงการวิถีมหิดลสร้างเสริมสุขภาวะ: วิถีจักรยาน วิถีมหิดล

ปฏิทินกิจกรรม
บริการวิชาการ
ทุนการศึกษา & รางวัล
บัณฑิตวิทยาลัย
เว็บลิงค์
Copyright © 2010 ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์เเละมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.
Faculty of Social Sciences and Humanitie, Mahidol University, Salaya Campus, Nakhornpathom 73170 Thailand