ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์เเละมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน้าหลัก เกี่ยวกับภาควิชา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์และบุคลากร วิจัย & บทความ ตำรา ติดต่อเรา

คณาจารย์และบุคลากร

   

คณาจารย์ของภาควิชาศึกษาศาสตร์ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา 

 
 รายชื่อคณาจารย์  คุณวุฒิ  ตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช  ฉายอรุณ

Assist.Prof.Dr.Teeradech Chaiaroon

               

ศษ.บ. (ประถมศึกษา)
ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
วท.ด. (พฤติกรรมศาสตร์)

ประธานคณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวรัตน์  พลายน้อย

Assoc.Prof.Dr.Nawarat Phlainoi

              

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม
ศศ.ม. (พัฒนาการศึกษา-ประชากรศึกษา)
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัลย์  พลายน้อย

Assoc.Prof.Dr.Supavan Phlainoi

              

วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) เกียรตินิยม
ศษ.ม. (ประชากรศึกษา) 
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยทิพย์  เจี่ยวิวรรธน์กุล

Assoc.Prof.Dr.Uthaithip Jiawiwatkul

              

ส.ค.บ. (บริหารสาธารณสุข) พย.บ.
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
ปร.ด. (ประชากรศาสตร์)

กรรมการ

อาจารย์ ดร.พรธิดา  วิเศษศิลปานนท์

Lect.Dr.Porntida Visaetsilapanonta

              

วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
ศศ.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
ปร.ด. (ประชากรศึกษา)

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ภาสกร  อินทุมาร

Lect.Dr.Pasakorn Intoo-marn

              

ศศ.บ. (การละคอน)

M.A. (Theatre and Film Studies)

Grad.Cert. (Resource Studies)

M.AppliedSc. (International Rural Development)

ปร.ด. (ประชากรศึกษา)

กรรมการ

รศ.ดร.ประภาพรรณ  อุ่นอบ

Assoc.Prof.Dr.Praphaphan Un-ob

              

ศษ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
ศษ.ด.(ประชากรศึกษา)

เลขานุการ

 หลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

 รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒิ ตำเเหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชานนท์ ศุภพงศ์พิเชฐ
Assoc.Prof.Dr.Ratchanont Supapongpichate
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล)
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งเเวดล้อม)
พบ.ด. (ประชากรเเละการพัฒนา)
 ประธานคณะกรรมการ
รศ.วราพร ศรีสุพรรณ
Assoc.Prof.Waraporn Srisupan
วท.บ. (สุขาภิบาล)
ศษ.ม. (สิ่งเเวดล้อมศึกษา)
Dip. In Applied Nutrition
Dip. In Survey Integration for Resources Development 
กรรมการ
ผศ.ดร.ทัศนีย์ อุนวิจิตร
Assist.Prof.Tassanee Ounvichit
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
M.Sc. (International Agricultural Development)
Ph.D. (Agricultural Science)
กรรมการ
ผศ.วศิน ปลื้มเจริญ
Assist.Prof.Wasin Pluemcharoen
ค.บ. (นวัตกรรมเเละเทคโนโลยีการศึกษา)
ศษ.ม. (สิ่งเเวดล้อมศึกษา)
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ภัทรบูรณ์ พิชญไพบูลย์
Lect.Dr.Pattaraboon Pichayapaiboon
ค.บ. (ชีววิทยาเเละสุขศึกษา)
ค.ม. (สุขศึกษา)
Ed.D. (Curriculum and Instruction)
กรรมการ
อาจารย์ ดร.วีร์ ระวัง
Lect.Dr.Wee Rawang
ทษ.บ. (พืชศาสตร์)
ทษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร)
ศษ.ด. (สิ่งเเวดล้อมศึกษา)
เลขานุการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา 

 รายชื่อคณาจารย์ วุฒิการศึกษา  ตำเเหน่ง 
อาจารย์ ดร.เรืองฤทธิ์ อุปละนาละ (อัมพุช)
Lect.Dr.Ruangrit Ualanala (Umpujh)
B.Eng. (Civil Engineering)
MBA (Marketing & Management)
DBA (Marketing)
 ประธานหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม อินพรม
Assist.Prof.Dr.Pram In-prom
ค.ม. (พลศึกษา)
ค.ด. (พลศึกษา)
กรรมการ
ผศ.ดร.นักรบ ระวังการณ์
Assist.Prof.Dr.Nug-rob Rawangkarn 
กศ.บ. (สังคมศึกษา)
ค.ม. (อุมศึกษา)
ศศ.ด. (สังคมศาสตร์)
กรรมการ
อาจารย์วิธูร ยุตตานนท์
Lect. Witoon Yuttanon
ค.บ. (พลศึกษา)
ค.ม. (พลศึกษา)
กรรมการ
อาจารย์ ดร.วรรณชลี โนริยา
Lect.Dr.Wanchalee Noriya
ค.บ. (พลศึกษา)
ค.ม. (พลศึกษา)
Mini-MBA (Sport Management)
ค.ด. (พลศึกษา)
กรรมการ
อาจารย์ ดร.เสาวลี เเก้วช่วย 
Lect.Dr.Saowalee Kaewchuay
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ศศ.ม. (การจัดการทางกีฬา)
ปร.ด. (การจัดการการกีฬาเเละนันทนาการ)
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด
Assist.Prof.Dr.Prasertchai Suksa-ard 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ศศ.ม. (การจัดการทางกีฬา)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
เลขานุการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา 

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิ

ตำแหน่ง 

1. อ.ดร.วรรณชลี โนริยา

ค.บ.(พลศึกษา), 
ค.ม.(พลศึกษา),
Mini-MBA.(Sport Management),
ค.ด.(พลศึกษา)

ประธานหลักสูตร

2. ผศ.ดร.พราม  อินพรม

ค.ม.(พลศึกษา),
ค.ด.(พลศึกษา)

กรรมการ

3. ผศ.ดร.นักรบ  ระวังการณ์

กศ.บ.(สังคมศึกษา),
ค.ม.(อุดมศึกษา),
ศศ.ด.(สังคมศาสตร์)

กรรมการ

4. อ.วิธูร  ยุตตานนท์

ค.บ.(พลศึกษา),
ค.ม.(พลศึกษา)

กรรมการ

5. อ.ดร.เสาวลี  แก้วช่วย

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา),
ศศ.ม.(การจัดการทางกีฬา) 

ปร.ด. (การจัดการการกีฬาเเละนันทนาการ)

กรรมการ

6. อ.ดร.เรืองฤทธิ์  อุปละนาละ(อัมพุช)

 

B.Eng. (Civil Engineering),
MBA (Marketing & Management),
DBA (Marketing)

กรรมการ

 

 7. ผศ.ดร.ประเสริฐไชย  สุขสอาด  วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา),
ศศ.ม.(การจัดการทางกีฬา),
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
 เลขานุการ 

   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ) 

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิ

ตำแหน่ง 

1. อ.ดร.อริศรา  เล็กสรรเสริญ

ศ.บ.(ภาษาอังกฤษ),
ศศ.ม.(ประชากรศึกษา),
ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา)

ประธานหลักสูตร

2. รศ.ดร.นฤนันท์  สุริยมณี

อ.บ.(ประวัติศาสตร์),
M.Ed.(Guidance & Counseling),
Ed.D.(Educational Administration)

กรรมการ

3. อ.ดร.สุมาลี  ไวยโรจน์

กศ.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)

กรรมการ

4. อ.ดร.ภัทรียา  กิจเจริญ

อ.บ.(อักษรศาสตรบัณฑิต),
M.A. Training and Human Resource Development,
Ph.D. (Health and Social Studies)

กรรมการ

5. อ.ดร.พสชนัน  นิรมิตรไชยนนท์   

ศศ.บ.(การแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา),
วท.ม.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์),
ค.ด.(การศึกษานอกระบบโรงเรียน)

เลขานุการบุคลากรสำนักงานภาควิชาศึกษาศาสตร์

 

1.  นางจรรย์ฤดี  น้อมคำรพ

ค.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2.  นางสาววิจิตรา  เชาวนะสุนทร

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ)

3.  นางธนวัน  สวัสดิภาพ

ศศ.บ.(การประชาสัมพันธ์)

นักวิชาการศึกษา

4.  นางสาวพัชรา  กลิ่นเปี่ยม

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5.  นางสาวรัตนาภรณ์  ปานยิ้ม

บธ.บ.(การตลาด)

นักวิชาการศึกษา

6.  นางสาวปิยะนุช  ท้าววิบูลย์

บธ.บ.(บริหารธุรกิจบัณฑิต)

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

7.  นางสาวฐิติกาญจน์ ราชธานี

วท.บ.(เกษตรเเละสิ่งเเวดล้อมศึกษา)

เจ้าหน้าที่วิจัย

ปฏิทินกิจกรรม
บริการวิชาการ
ทุนการศึกษา & รางวัล
บัณฑิตวิทยาลัย
เว็บลิงค์
Copyright © 2010 ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์เเละมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.
Faculty of Social Sciences and Humanitie, Mahidol University, Salaya Campus, Nakhornpathom 73170 Thailand