ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์เเละมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน้าหลัก เกี่ยวกับภาควิชา หลักสูตร คณาจารย์และบุคลากร วิจัย & บทความ ตำรา ติดต่อเรา

คณาจารย์และบุคลากร

   

คณาจารย์ของภาควิชาศึกษาศาสตร์ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา 

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิ

ตำแหน่ง 

1. ผศ.ดร.ธีรเดช  ฉายอรุณ

               

ศษ.บ.(ประถมศึกษา),
ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว),
วท.ด.(พฤติกรรมศาสตร์)

ประธานหลักสูตร

 2. รศ.ดร.เนาวรัตน์  พลายน้อย

              

กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม, 
ศศ.ม.(พัฒนาการศึกษา-ประชากรศึกษา),
กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์)

กรรมการ

 3. รศ.ดร.ศุภวัลย์  พลายน้อย

              

วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) เกียรตินิยม,
ศษ.ม.(ประชากรศึกษา),
กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

กรรมการ

 4. รศ.ดร.อุทัยทิพย์  เจี่ยวิวรรธน์กุล

              

ส.ค.บ.(บริหารสาธารณสุข),พย.บ.,
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์),
ปร.ด.(ประชากรศาสตร์)

กรรมการ

 5. อ.ดร.พรธิดา  วิเศษศิลปานนท์

              

วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์),
ศศ.ม.(สิ่งแวดล้อมศึกษา),
ปร.ด.(ประชากรศึกษา)

กรรมการ

6. อ.ดร.ภาสกร  อินทุมาร

              

ปร.ด. (ประชากรศึกษา)

กรรมการ

 7. รศ.ดร.ประภาพรรณ  อุ่นอบ

              

ศษ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1,
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษา),
ศษ.ด.(ประชากรศึกษา)

เลขานุการ

     

 

     หลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิ

ตำแหน่ง 

1. รศ.ดร.รัชชานนท์  ศุภพงศ์พิเชฐ

วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล),
วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม),
พบ.ด.(ประชากรและการพัฒนา)

ประธานหลักสูตร

2. รศ.วราพร  ศรีสุพรรณ

 

 

วท.บ.(สุขาภิบาล),
ศษ.ม.(สิ่งแวดล้อมศึกษา),
Dip. In Applied Nutrition, 
Dip.in Survey Integration for
Resources Development

กรรมการ

3. ผศ.วศิน  ปลื้มเจริญ

ค.บ.(นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา),
ศษ.ม.(สิ่งแวดล้อมศึกษา)

กรรมการ

4. อ.ดร.ภัทรบูรณ์  พิชญไพบูลย์

ค.บ.(ชีววิทยาและสุขศึกษา),
ค.ม.(สุขศึกษา),
Ed.D.(Curriculum and Instruction)

กรรมการ

5. ผศ.ดร.ทัศนีย์  อุนวิจิตร

M.A.(Linguistics),
MSc.(International Agricultural Development),
Ph.D.(Agricultural Science)

กรรมการ

6. อ.ดร.วีร์  ระวัง

ทษ.บ.(พืชศาสตร์),
ทษ.ม.(ส่งเสริมการเกษตร),
ศษ.ด.(สิ่งแวดล้อมศึกษา)

เลขานุการ


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา 

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิ

ตำแหน่ง 

1.  ผศ.ดร.ประเสริฐไชย  สุขสอาด

ค.บ.(พลศึกษา), 
ค.ม.(พลศึกษา),
Mini-MBA.(Sport Management),
ค.ด.(พลศึกษา)

ประธานหลักสูตร

2.  ผศ.ดร.พราม  อินพรม

ค.ม.(พลศึกษา),
ค.ด.(พลศึกษา)

กรรมการ

3.  ผศ.ดร.นักรบ  ระวังการณ์

กศ.บ.(สังคมศึกษา),
ค.ม.(อุดมศึกษา),
ศศ.ด.(สังคมศาสตร์)

กรรมการ

4.  อ.วิธูร  ยุตตานนท์

ค.บ.(พลศึกษา),
ค.ม.(พลศึกษา)

กรรมการ

5.  อ.เสาวลี  แก้วช่วย

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา),
ศศ.ม.(การจัดการทางกีฬา)

กรรมการ

6. อ.ดร.เรืองฤทธิ์  อุปละนาละ(อัมพุช)

 

7.  อ.ดร.วรรณชลี โนริยา

B.Eng. (Civil Engineering),
MBA (Marketing & Management),
DBA (Marketing)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา),
ศศ.ม.(การจัดการทางกีฬา),
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

กรรมการ

 

เลขานุการ 


   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ) 

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิ

ตำแหน่ง 

1. อ.ดร.อริศรา  เล็กสรรเสริญ

ศ.บ.(ภาษาอังกฤษ),
ศศ.ม.(ประชากรศึกษา),
ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา)

ประธานหลักสูตร

2. รศ.ดร.นฤนันท์  สุริยมณี

อ.บ.(ประวัติศาสตร์),
M.Ed.(Guidance & Counseling),
Ed.D.(Educational Administration)

กรรมการ

3. อ.ดร.สุมาลี  ไวยโรจน์

กศ.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)

กรรมการ

4. อ.ดร.ภัทรียา  กิจเจริญ

อ.บ.(อักษรศาสตรบัณฑิต),
M.A. Training and Human Resource Development,
Ph.D. (Health and Social Studies)

กรรมการ

5. อ.ดร.พสชนัน  นิรมิตรไชยนนท์   

ศศ.บ.(การแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา),
วท.ม.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์),
ค.ด.(การศึกษานอกระบบโรงเรียน)

เลขานุการ


บุคลากรสำนักงานภาควิชาศึกษาศาสตร์

 

 

1.  นางจรรย์ฤดี  น้อมคำรพ

ค.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2.  นางสาววิจิตรา  เชาวนะสุนทร

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ)

3.  นางธนวัน  สวัสดิภาพ

ศศ.บ.(การประชาสัมพันธ์)

นักวิชาการศึกษา

4.  นางสาวพัชรา  กลิ่นเปี่ยม

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5.  นางสาวรัตนาภรณ์  ปานยิ้ม

บธ.บ.(การตลาด)

นักวิชาการศึกษา

6.  นางสาวปิยะนุช  ท้าววิบูลย์

บธ.บ.(บริหารธุรกิจบัณฑิต)

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

7.  นางสาวฐิติกาญจน์ ราชธานี

วท.บ.(เกษตรเเละสิ่งเเวดล้อมศึกษา)

เจ้าหน้าที่วิจัย

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิทินกิจกรรม
บริการวิชาการ
ทุนการศึกษา & รางวัล
บัณฑิตวิทยาลัย
เว็บลิงค์
ประชาสัมพันธ์
Copyright © 2010 ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์เเละมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.
Faculty of Social Sciences and Humanitie, Mahidol University, Salaya Campus, Nakhornpathom 73170 Thailand