โครงการจัดการประชุม


หลักการและเหตุผล

วิกฤตการณ์สังคมไทยที่เกิดขึ้นรอบด้านอย่างกว้างขวางต่อเนื่องและรุนแรงในเวลาที่ผ่านมาตราบจนปัจจุบัน
และยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม การศึกษา คุณธรรม
และจริยธรรม และเกิดขึ้นในลักษณะใด วิธีการใดก็ตาม ล้วนแล้วแต่ผลักดันเรียกร้องใฝ่หาการเปลี่ยนแปลง
อย่างใหญ่หลวงของสังคมไทย จนถึงกับมีความรู้สึกโดยทั่วไปในสังคมไทยขณะนี้ว่า
การปฏิรูปสังคมไทยเป็นเรื่องจำเป็น มิฉะนั้นวิกฤตสังคมไทยอาจนำพาสังคมไทยสู่การล่มสลายได้

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มุ่งสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ว่า “เป็นภูมิปัญญาของแผ่นดิน”
และได้จัดงานประชุมวิชาการประจำปีเป็นประเพณีสืบมาเพื่อเอื้ออำนวยให้ศาสตร์อันหลากหลายของคณะ
ซึ่งมีทั้งสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์อันเน้นปริญญาโท และปริญญาเอกเป็นหลักได้เพิ่มพูน
ความเข้มแข็งในองค์ความรู้ ในความร่วมมือพัฒนาวิชาการระหว่างสถาบันและในการพัฒนาความรู้ให้เกิดประโยชน์
แก่สังคม

เพื่อสนองความจำเป็นของประเทศอย่างเท่าทันต่อสถานการณ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นควรมีส่วนร่วมเสนอลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมไทยในอนาคต
และแนวทางบรรลุสิ่งที่คาดหวังนั้น บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่มีศาสตร์ต่างๆ รองรับให้แก่สังคมไทยขึ้น
ใน4มิติ กล่าวคือ การเมือง ว่าด้วยปัญหาโครงสร้างหรือตัวบุคคล เศรษฐกิจ ว่าด้วยปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม สังคม ว่าด้วยปัญหาความเป็นธรรมด้านสุขภาพและสังคม และการศึกษา ว่าด้วยปัญหาคุณภาพการเรียนรู้
ภายใต้หัวข้อการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๓ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ว่า
“ปฏิรูปสังคมไทย ความคาดหวัง กับความเป็นจริง” ที่กล่าวมา

วัตถุประสงค์ของการประชุม

 1. เพื่อเสนอแนวทางการปฏิรูปสังคมไทยให้แก่รัฐบาลและสาธารณชน
 2. เพื่อเสนอผลงานทางวิชาการของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และสถาบันต่างๆ
 3. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและการพัฒนาสังคมไทยระหว่างคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันต่างๆ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ภาควิชาสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
์มหาวิทยาลัยมหิดล

ระยะเวลาดำเนินการ

วันศุกร์ที่17 ธันวาคม 2553

สถานที่ดำเนินการ

โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

รวมจำนวนประมาณ 400 คน ดังนี้

 1. คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และจากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
 2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และจากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
 3. ศิษย์เก่าของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และผู้สนใจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ค่าลงทะเบียน

ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล (ยกเว้นแขกรับเชิญ) 500 บาท

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. รัฐบาลและสาธารณชนได้รับทราบข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปสังคมไทย
 2. สาธารณชนได้รับองค์ความรู้ทางด้านวิชาการของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 3. ความร่วมมือทางด้านวิชาการและการพัฒนาสังคมไทยขยายเพิ่มขึ้น
จัดโดย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02-8002840-76