ศูนย์กฏหมายการแพทย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นคณะที่ 12 ของมหาวิทยาลัยมหิดล