หลักสูตร

หลักสูตร 2018-02-13T21:29:47+00:00

หลักสูตรปริญญาโท

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์และสุขภาพ (พิเศษ) รศ.ดร.ศิริวรรณ ไกรสุรพงศ์ (ประธานหลักสูตร)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ (ประธานหลักสูตร)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์และสุขภาพ (ภาคปกติ) รศ.ดร.พิมพ์วัลย์ บุญมงคล (ประธานหลักสูตร)

ภาควิชามนุษยศาสตร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน (ประธานหลักสูตร)
จริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์การ (ภาคพิเศษ) อ.ดร.บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา (ประธานหลักสูตร)

ภาควิชาศึกษาศาสตร์

การจัดการการกีฬา (ภาคพิเศษ) ผศ.ดร.เสาวลี แก้วช่วย (ประธานหลักสูตร)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา อ.ดร.สมทบ ฐิตะฐาน (ประธานหลักสูตร)
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ) อ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี (ประธานหลักสูตร)

ภาควิชาสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (พิเศษ) อ.ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา (ประธานหลักสูตร)
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ (หลักสูตรภาคพิเศษ) อ.ดร.ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย (ประธานหลักสูตร)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) ผศ.ดร.เสรี วรพงษ์ (ประธานหลักสูตร)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ) ผศ.ดร.กมลพร สอนศรี (ประธานหลักสูตร)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคปกติ) ผศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ (ประธานหลักสูตร)

หลักสูตรปริญญาเอก

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพนานาชาติ รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ (ประธานหลักสูตร)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพ รศ.ดร.พิมพ์วัลย์ บุญมงคล (ประธานหลักสูตร)

ภาควิชามนุษยศาสตร์

จริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์การ (ภาคพิเศษ) ผศ.ดร.สุขุมพงษ์ ชาญนุวงศ์ (ประธานหลักสูตร)
ศาสนากับการพัฒนา รศ.ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา (ประธานหลักสูตร)
สาขา พุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ) Lect.Dr.Mattia Salvini (ประธานหลักสูตร)

ภาควิชาศึกษาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา รศ.ดรอุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธนุกุล (ประธานหลักสูตร)
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ) ผศ.ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ (ประธานหลักสูตร)
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา อ.ดร.วีร์ ระวัง (ประธานหลักสูตร)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา ผศ.ดร.ประเสริฐไชย สุขสะอาด (ประธานหลักสูตร)

ภาควิชาสังคมศาสตร์

สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ) รศ.ดร.ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย (ประธานหลักสูตร)
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคปกติ) รศ.ดร.ศิริพร แย้มนิล (ประธานหลักสูตร)
สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ผศ.ดร.กมลพร สอนศรี (รักษาการประธานหลักสูตร เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการเลือกประธานคนใหม่)