บุคลากร

บุคลากร 2018-02-13T19:11:36+00:00

อ.ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
supaporn.sog@mahidol.ac.th
02-8002840 ต่อ 1639

อ.ดร.ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
thitarree.sir@mahidol.ac.th 

นาง ศิริพร ทองสมคิด
หัวหน้างานการศึกษา
siriporn.ton@mahidol.ac.th
02-8002840 ต่อ 1104

นาง รัตนาภรณ์ ปานยิ้ม
นักวิชาการศึกษา
ratanaporn.pan@mahidol.ac.th
02-8002840 ต่อ 1017

นาย วัชระ จตุพร
นักวิชาการศึกษา
watchara.jat@mahidol.ac.th
02-8002840 ต่อ 1109

นาย ศวัส สขุมพานิช
นักวิชาการศึกษา
swat.suu@mahidol.ac.th
02-8002804 ต่อ 1104