คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
:

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม "จิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม และร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไป ถวายเป็นพระราชกุศลในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ศึกษาศาสตร์กับการก้าวเข้าสู่ประเทศ 4.0" วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ที่

ลงทะเบียนออนไลน์ แบบฟอร์มลงทะเบียน "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการสอนยุคดิจิตอล" งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณาและขั้นตอนการนำเสนอบทความ

ขอเชิญผู้ที่สนใจศึกษา SPSS การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ จัดโดย ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาแบบมีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ปีการศึกษา 2560

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังเวทีวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๐ เรื่อง “ฆ่าตัวตายไลฟ์สด : ปรากฏการณ์นี้บอกอะไรกับสังคมไทย?”

ประกาศผลการคัดเลือกบทความ/Poster การประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 เรื่อง “ศาสตร์พระราชา: ปัญญาของแผ่นดิน” วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ภาคเสวนาวิชาการ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคการนำเสนอผลงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนต่างๆ

"ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Chiba Higher Education Exhibition Tour (13th CHEET 2017) ณ เมือง Shanghai, Hangzhou, Nanjing, Fuzhou และ Xiamen ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 11 มิถุนายน 2560

"สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม G200 YOUTH FORUM 2017 ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2017 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยการจัดประชุมผู้นำเยาวชนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนทางความคิดระหว่างกัน การสร้างแนวความค

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของ ASEAN+3 UNet เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ประชาสัมพันธ์กิจกรรม The ASEAN+3 UNet Logo Design Competition เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจร่วมเสนอผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ของ ASEAN+3 UNet

ศาสตร์พระราชา ปัญญาของแผ่นดิน การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 11 22-23 พฤษภาคม 2560


ภาพกิจกรรม


E-Newsletter

ร่วมงานกับเรา/จัดซื้อจัดจ้าง


Faculty of Social Sciences and Humanities Mahidol University

สื่อวิดิทัศน์

บริการหลักสูตร