คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แจ้งประกาศ :
ขณะนี้เว็บไซต์กำลังอยู่ระหว่างการโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิมเข้าระบบเว็บไซต์ใหม่ ขออภัยในความสะดวก

ประชาสัมพันธ์

Invitation and Call for Application for International Summer School “Does Climate Change Move you” on 26th-27th July 2016 at Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Salaya Campus, Nakhonprathom, THAILAND.

เปิดรับสมัคร!.. โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ (Routine to Research : R2R) รุ่นที่ 20

ยินดีต้อนรับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2559

งานปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เปิดรับสมัคร!.. โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร การให้รหัสโรค (Medical Coding : MC)

Invite you to seminar the title "Qualitative Research and Unplanned Opportunities: Casea of Serendipity by Prof. Dr. David Wells Engstrom.

แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพร่างกาย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตร วท.บ(เวชระเบียน) ประจำปีการศึกษา 2559

Job announcement: Visiting Professor Mahidol University Faculty of Social Sciences and Humanities...Read!

เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา ภาควิชาสังคมและสุขภาพ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559

เปิดรับสมัคร.. เข้าอบรมโครงการเรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน" ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ถึง...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาแบบมีการเทียบโอนหน่วยกิต....ปีการศึกษา 2559


ภาพกิจกรรม


กิจกรรมวิชาการ

ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุยษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์


Faculty of Social Sciences and Humanities Mahidol University

สื่อวิดิทัศน์

บริการหลักสูตร