คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
:

ประชาสัมพันธ์

"ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ระหว่าง University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์และมหาวิทยาลัยมหิดล (UCMU Internship 2017) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 จะได้รับโอกาสเดินทางไปฝึกงาน ณ หน่วยงานประเภท non-profit organizations ท

"ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Chiba Higher Education Exhibition Tour (13th CHEET 2017) ณ เมือง Shanghai, Hangzhou, Nanjing, Fuzhou และ Xiamen ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 11 มิถุนายน 2560

"ประชาสัมพันธ์ทุน Kemitraan Negara Berkembang (Developing Countries Partnership) Scholarship or KNB Scholarship

"สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม G200 YOUTH FORUM 2017 ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2017 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยการจัดประชุมผู้นำเยาวชนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนทางความคิดระหว่างกัน การสร้างแนวความค

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของ ASEAN+3 UNet เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ประชาสัมพันธ์กิจกรรม The ASEAN+3 UNet Logo Design Competition เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจร่วมเสนอผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ของ ASEAN+3 UNet

เปิดรับสมัครเข้าร่วม the 2nd ASEF Young Leaders Summit (ASEFYLS2) ในระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ทั้งนี้ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าเดินทาง

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Asian Association of Police Studies : AAPS 2017" ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฏาคม 2560

ศาสตร์พระราชา ปัญญาของแผ่นดิน การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 11 22-23 พฤษภาคม 2560


ภาพกิจกรรม


E-Newsletter

ร่วมงานกับเรา/จัดซื้อจัดจ้าง


Faculty of Social Sciences and Humanities Mahidol University

สื่อวิดิทัศน์

บริการหลักสูตร